Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2021 Budsjett 2021 Avvik Ferdigstilt
Administrasjonsavdelingen
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 200 200
Analyse- og utviklingsavdelingen
IKT-investeringer Molde kommune 71001 5 137 4 700 -437
5 137 4 900 -237

Administrasjonsavdelingen

Tilfluktsrom – oppgradering

Det ble satt av midler til oppgradering av tilfluktsrom i 2021 etter tilsyn, det ble i dialog med sivilforsvaret søkt om utsettelse for gjennomføring til 2022.

Øvrige investeringer angående beredskap som nødnett og satellittelefoner ble også overført til 2022.

Analyse- og utviklingsavdelingen

IKT-investeringer Molde kommune

Bevilgningen til IKT-investeringer i Molde kommune er løpende. I 2020 ble det satt i gang to store prosjekt som ble finansiert av denne bevilgningen: utbedring av det trådløse nettet i kommunale formålsbygg og telefoniprosjektet. Begge prosjektene ble forsinket, blant annet som følge av pandemien, og arbeidet ble derfor videreført til 2021. Dette forklarer merforbruket i 2021.