Sykefravær

Molde kommune har som mål å være en god arbeidsgiver for sine medarbeidere. I 2021 ble det utført totalt 2 348 årsverk. Sykefraværet varierer til dels stort mellom områder og enheter, og totalt ble det på 9,1 prosent. I 2020 hadde Molde kommune et totalfravær på 8,6 prosent, altså en økning på 0,5 prosentpoeng, eller 5,8 prosent.

Oversikt over sykefravær – 2020–2021

Grafene under er "levende". Trykk på utvalgene som fravær over og under 16 dager eller årstall. Eller direkte inn i tabell eller søyler for å velge sektor eller enhet. På den grå stripen under helt til høyre kan grafene åpnes i eget vindu.

Det har vært økning i fraværet i alle sektorer. Oppvekst, kultur og velferd har minst endring. Helse og omsorg har en økning på 0,7 prosentpoeng. Størst økning hadde teknisk, plan, næring og miljø der fraværet har økt fra 4,8 prosent til 7,1 prosent. Det kan sannsynligvis forklares med at dette er en forholdsvis liten sektor sett opp mot de to store. Da blir det større utslag selv om det ikke er mange som er syke. Det er det legemeldte fraværet over 16 dager som utgjør økningen.

På landsbasis har sykefraværet i 2021 vært sterkt preget av pandemien. I kommunesektoren var det legemeldte sykefraværet høyere alle kvartalene i 2021 enn i tilsvarende kvartaler i 2020. I tillegg har korttidsfraværet økt på grunn av pandemien. Dette ser vi også i Molde kommune. Det har i 2021 vært arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Molde kommunes viktigste ressursinnsats, er kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester. Riktig rekruttering sikrer arbeidstakere med rett kompetanse og et godt grunnlag for mestring og trygghet som påvirker nærværet positivt. Kommunen ser at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper, og spesielt innenfor helse og omsorgsfagene. Arbeidet med heltidskultur er et av de tiltakene som kan bidra positivt. Likeledes å kunne tilrettelegge for videreutdanning av fagarbeidere innen helse og omsorg. Mangfoldet er stort og det kreves god ledelse der rekruttering og kompetansebygging blir vektlagt.