Årsverk

Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringer gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og antall timer timelønn, disse er så omregnet til årsverk. For å komme fram til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefravær. Dette er selvfølgelig et anslag, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.
Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering.

Oversikt over antall årsverk – 2020–2021

Grafene under er "levende". Trykk på utvalgene som sektor, årstall og årsverk, eller direkte inn i søylene eller boksene for mer detaljer. På den grå stripen under helt til høyre kan grafene åpnes i eget vindu.

Molde kommune utførte totalt 2 347,7 årsverk i 2021. Dette er 30,2 flere årsverk enn i 2020. Faste årsverk har økt med 15,4, og variable årsverk har økt med 27,5. Antall årsverk som ikke har blitt utført grunnet sykefravær har økt med 12,7. Økningen i utførte årsverk har i all hovedsak vært hos sektor for helse og omsorg.

Sentraladministrasjonen utførte 76,8 årsverk i 2021. Dette er en nedgang på 32,9 årsverk, hovedsakelig på grunn av at Romsdal IPR (tidligere ROR) og ROR-IKT, med til sammen 27,2 utførte årsverk, flyttet fra stab til fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune . I tillegg ble skatteinnkreving flyttet fra kommunen til Skatteetaten i november 2020.

Oppvekst, kultur og velferd utførte 1 017,1 årsverk i 2021. Dette er en økning på 1,7 årsverk siden 2020. Økningen i utførte årsverk har kommet innenfor barnehageområdet med til sammen 7,2 årsverk. Årsaken til økningen er flere barn i de kommunale barnehagene. Både som følge av vedtaket om full reell barnehage dekning, men også mye på grunn av at to private barnehager la ned driften. Disse plassene måtte dekkes av de kommunale barnehagene. Skoleområdet har hatt en nedgang på 2,4 utførte årsverk. Blant annet har skolene i tidligere Nesset og Midsund redusert antall årsverk som følge av arbeidet med å harmonisere budsjettrammene i den nye kommunen. De øvrige enhetene i sektoren har hatt en samlet nedgang på 3,1 utførte årsverk. Reduksjonen har i all hovedsak vært hos flyktningtjenesten og Molde voksenopplæringssenter, som en naturlig utvikling på grunn av lavere bosetting. Begge enhetene har vært igjennom større nedbemanningsprosesser, og står for en samlet reduksjon på hele 9 faste årsverk.

Helse og omsorg utførte 1 166,4 årsverk i 2021. Dette er en økning på totalt 34,4 årsverk siden 2020. Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen i sektoren med 21,6 utførte årsverk. Veksten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester, og gjelder både av faste og variable årsverk. Av omsorgsenhetene var det Råkhaugen omsorgssenter som hadde den største økningen, med 9,3 utførte årsverk. Enheten fikk økt antall sykehjemsplasser fra april 2020 noe som ga helårsvirkning i 2021. I tillegg har enheten økt bemanningen på sykehjemmet både på dag, kveld og natt på grunn av ressurskrevende brukere og mangel på sykepleiere. Ved Kirkebakken ble utførte årsverk redusert med 6,0. Reduksjonen skyldes i hovedsak avvikling av korttidsavdeling med 8 sykehjemsplasser fra april 2020, noe som ga helårsvirkning i 2021. Ved de øvrige omsorgsenhetene har endringene vært mindre. Helsetjenester økte med 6,7 utførte årsverk. Enheten har hatt ansvar for bemanning av kommunens teststasjon for korona, noe som bidro til veksten. Legetjenesten har økt med 2,1 på grunn av flere leger i spesialisering (LIS 1) samt økt ressurs til veiledning. Budsjettområde kommunalsjef økte med totalt 2,8 utførte årsverk, hvorav det meste skyldes koronapandemien og arbeid med massevaksinering.

Teknisk, plan, næring og miljø utførte 60,1 årsverk i 2021. Dette er en reduksjon på 0,3 årsverk siden 2020. Budsjettområde kommunalsjef økte med 0,9 utførte årsverk. Årsaken er ansettelse i nyopprettede stillinger for rådgiver klima og miljø i april og rådgiver grunneierforvaltning i juni. Samtidig gikk en ansatt av med pensjon i september, stillingen er så langt ikke lyst ut. Ved samfunn og plan er økt sykefravær årsaken til at det er utført færre årsverk i 2021. Ved de to andre enhetene er det ingen endring fra 2020.