Årsverk

Faste årsverk er ansatte med en fast stillingsprosent i desember det enkelte år. Variable årsverk er antall timer timelønn basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Fast stillingsprosent og antall timer er deretter omregnet til årsverk. For å komme fram til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefravær. Dette er selvfølgelig et anslag, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.

Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering av stillinger i kommunen.

Oversikt over antall årsverk 2021–2022

Grafene under kan filtreres ved å trykke på utvalgene som sektor, årstall og årsverk, eller ved å klikke direkte inn i søylene eller boksene. Ved å klikke helt til høyre på den grå stripen under blokkdiagrammet vil grafene åpnes i eget vindu.

Høsten 2022 ble det tatt i bruk et nytt verktøy for å hente ut data fra personal- og økonomisystem. Tellemåten for både sykefravær og årsverk er derfor endret og gir noen avvik i forhold til årsrapporten for 2021.

Molde kommune utførte totalt 2 462,0 årsverk i 2022. Dette er 25,3 flere årsverk enn i 2021.

Oversikt over endring antall årsverk 2021–2022

Oversikt over endring antall årsverk 2021–2022

Faste årsverk Variable årsverk Sykefravær * Utførte årsverk
Sentraladministrasjon 3,4 -0,8 0,5 3,1
Oppvekst, kultur og velferd 5,7 5,6 -6,6 4,7
Helse og omsorg 10,8 9,6 -5,3 15,1
Teknisk, plan og miljø 2,0 0,1 -0,4 1,7
ROR og ROR IKT 1,0 0,0 -0,3 0,7
Sum endringer i antall årsverk 22,9 14,5 -12,1 25,3
* sykefravær omregnet til antall årsverk

Sentraladministrasjonen utførte 102,9 årsverk i 2022. Dette er en økning på 3,1 årsverk. Økningen skyldes at det i 2021 var flere vakante stillinger som har blitt besatt i løpet av 2022.

Oppvekst, kultur og velferd utførte 1 053,2 årsverk i 2022, noe som er en økning på 4,7 årsverk siden 2021. Barnehageområdet økte med 5,3 årsverk. Årsaken er økt barnetall, som følge av innfasingen av full reell barnehagedekning. Skoleområdet hadde en nedgang på 12,8 utførte årsverk. Det er hovedsakelig faste årsverk som er redusert for å møte kravet om en bærekraftig økonomi. Nedbemanning er foretatt ved naturlig avgang, som uføre- eller alderspensjon og overgang til annen jobb. De øvrige enhetene i sektoren har hatt en økning på 12,4 utførte årsverk. Økningen har kommet ved flyktningtjenesten med til sammen 11,0 årsverk, og er knyttet til den høye bosettingen i 2022. Molde voksenopplæringssenter har hatt en liten reduksjon i utførte årsverk, men dette kan endre seg utover i 2023 som følge av høyere bosetting av flyktninger. De øvrige enhetene har hatt mindre endringer.

Helse og omsorg utførte 1 214,7 årsverk i 2022. Dette er en økning på 15,1 årsverk. Det var bo- og habiliteringstjenester som hadde den største økningen med 27,7 utførte årsverk. Den store veksten ved enheten er knyttet til igangsetting av nye og utvidede tjenester. Kirkebakken omsorgssenter har redusert med 6,4 årsverk. Reduksjonen har sammenheng med avvikling av 16 sykehjemsplasser i første halvår 2022. De øvrige enhetene i sektoren har hatt uendret eller litt lavere antall årsverk. Hovedsakelig på grunn av en økning i sykefraværet. Bruk av vikarbyrå, er ikke med i antall årsverk. Sektoren har økt bruken av vikarbyrå i 2022 og sånn sett har ressursinnsats økt mer i 2022 enn det oversikten over egne årsverk viser.

Teknisk, plan og miljø utførte 61,4 årsverk i 2022. Dette er en økning på 1,7 årsverk. Det er Molde bydrift som har hatt en økning i utførte årsverk som følge av ansettelse i vakante stillinger samt bruk av vikar ved sykefravær. De to andre enhetene har uendret eller litt lavere antall årsverk.

For mer detaljert omtale vises det til den enkelte sektor sin side.