Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Avvik i pst. Budsjett 2023
Overføring til kommunale foretak 224 689 226 102 1 414 0,6 % 273 718
Overføring til Molde kirkelig fellesråd 20 680 20 680 - 0,0 % 21 006
Overføring til interkommunale selskaper 49 366 49 287 -79 -0,2 % 52 300
Overføring til andre selskaper 2 580 2 816 236 8,4 % 2 800
297 315 298 885 1 571 0,5 % 349 824

Det ble et samlet mindreforbruk på 1,6 mill. kroner på området for overføringer til foretak, fellesråd og selskaper.

Dette skyldes hovedsakelig at finansutgifter til Molde eiendom KF ble noe lavere enn budsjettert. Det er også en lavere overføring til andre selskaper. Her ligger overføring til kontrollutvalget og Møre og Romsdal revisjon SA.Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt nr Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Ferdigstilt
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 27 151 40 100 12 949 nei
Røvik kirke – fasaderenovering 78002 0 500 500 nei
1 793 10 000 8 207

Kirkelig fellesråd

Gravplassutvidelse Røbekk

Prosjektet har et mindreforbruk på 12,9 mill. kroner i 2022. Det skyldes både at værforholdene i 2022 gjorde at prosjektet hadde forsinket framdrift, og at noe kjøp av grunn ikke blir gjennomført før i 2023. Det vil dermed bli noe forskyving mellom 2022 og 2023, men prosjektet er forventet å holdes seg innenfor vedtatt totalramme. Som det ser ut nå vil gravplassen ferdigstilles i løpet av sommeren 2023.

Røvik kirke – fasaderenovering

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner.