Sentraladministrasjonen

7,3 %
Mindreforbruk
4,0 %
Andel av samlet ressursbruk
5,5 %
Sykefravær
102,9
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Drift

Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Avvik i pst. Budsjett 2023
Administrasjonsavdelingen 38 963 43 455 4 492 10,3 % 43 112
Analyse- og utviklingsavdelingen 18 351 20 453 2 102 10,3 % 20 683
Personal- og organisasjonsavdelingen 21 544 21 750 206 0,9 % 22 056
Økonomiavdelingen 15 100 15 676 576 3,7 % 15 679
93 958 101 334 7 376 7,3 % 101 530

Drift og prioriteringer i budsjettet

(Beløp i 1 000 kroner)

Mer-/mindreforbruk per år

Mer-/mindreforbruk per år

2022 2021 2020
Regnskap 93 958 88 352 86 966
Budsjett 101 334 92 734 88 212
Avvik 7 376 4 382 1 246

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 7,4 mill. kroner i 2022.

Én av hovedårsakene til mindreforbruket er at omstillingsmidler på 3,0 mill. kroner i liten grad ble brukt i 2022. Pengene skulle gå til utviklings- og endringsprosjekt i hele organisasjonen. Det ble inngått anskaffelse på lederutvikling for ledere på alle nivå i 2022, men størsteparten av faktureringen vil komme i 2023.

Det har vært innsparinger på områder som dekker hele organisasjonen som digitalisering og utvikling, herunder anskaffelser av pc-er (2,1 mill. kroner).

I tillegg var sykelønnsrefusjonene klart større enn budsjettert.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

Sykefravær per avdeling

2022 2021 2020
Administrasjonsavdelingen 3,6 % 7,5 % 5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen 3,3 % 4,0 % 3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen 4,5 % 4,1 % 5,0 %
Økonomiavdelingen 10,5 % 8,5 % 9,4 %
5,5 % 6,2 % 5,7 %

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Det samla fraværet for sentraladministrasjonen er redusert fra 6,2 prosent i 2021 til 5,5 prosent i 2022. Det er litt under sykefraværet i 2020.

Det er langtidsfraværet over 60 dager som er redusert, mens sykefraværet 1–8 dager har hatt en liten økning. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der langtidsfravær hos få ansatte gir store utslag på den totale fraværsprosenten. Egenmeldt sykefravær har hatt en økning fra 0,8 prosent til 1,4 prosent, mens legemeldt fravær har hatt en nedgang fra 5,4 prosent til 4,1 prosent.


Årsverk

Årsverk 2022 Utførte årsverk 2021
Faste Variable Sykefravær Utførte
Administrasjonsavdelingen 35,3 0,2 -1,3 34,2 28,5
Analyse- og utviklingsavdelingen 12,0 0,2 -0,4 11,8 8,7
Personal- og organisasjonsavdelingen 36,7 0,0 -1,7 35,0 38,4
Økonomiavdelingen 23,6 0,8 -2,5 21,9 24,2
107,6 1,1 -5,8 102,9 99,8

Sentraladministrasjonen hadde 102,9 utførte årsverk 2022. Dette er en økning med 3,1 utførte årsverk fra 2021.

Dette er flere årsaker til, men hovedårsaken er at det i desember 2021 var flere vakanser på administrasjonsavdelingen og analyse- og utviklingsavdelingen. Disse stillingene ble fylt i løpet av 2022 og slår sånn sett ut som en økning i antall årsverk. Det er kommet inn ett årsverk som dekkes av eksterne prosjektmidler, og det har vært flyttet oppgaver fra annen sektor til sentraladministrasjonen.

Personal- og organisasjonsavdelingen har hatt en nedgang i antall utførte årsverk. Det skyldes færre lærlinger, som er plassert i denne avdelingen. Økonomiavdelingen har også redusert antall årsverk. Det skyldes at avdelingen har nedbemannet etter at de sluttet å føre regnskapet til Vestnes kommune og en nedbemanning for å tilpasse seg til budsjettrammen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Ferdigstilt
Analyse- og utviklingsavdelingen
IKT-investeringer Molde kommune 71001 1 788 3 000 1 212
1 788 3 000 1 212

IKT-investeringer Molde kommune

Det er brukt investeringsmidler på to tiltak i 2022: utbedring av det trådløse nettet i kommunale lokasjoner og fullføring av telefoniprosjektet.