Årsregnskap Molde kommune

Driftsregnskapet

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første og andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4 første og andre ledd

Note Regnskap 2022 Revidert budsjett 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regnskap 2021
Rammetilskudd 967 733 952 388 948 467 975 121
Inntekts- og formuesskatt 1 160 960 1 120 659 1 044 940 1 053 502
Eiendomsskatt 137 484 137 822 137 822 139 881
Andre generelle driftsinntekter 133 433 124 085 63 288 75 461
Sum generelle driftsinntekter 2 399 609 2 334 954 2 194 517 2 243 965
Sentraladministrasjon 93 959 101 334 98 106 88 352
Oppvekst, kultur og velferd 953 496 951 350 852 139 885 366
Helse og omsorg 987 705 912 713 871 904 918 603
Teknisk, plan, næring og miljø 50 404 54 025 53 393 43 724
Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune - 55 951 - 35 837 - 34 335 - 48 308
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper 297 315 298 885 288 621 263 174
Sum bevilgninger drift, netto 2 326 928 2 282 470 2 129 828 2 150 911
Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd 22 902 1 801 2 548 - 1 640
Avskrivninger 4 60 714 62 077 62 077 55 797
Sum netto driftsutgifter 2 410 543 2 346 348 2 194 453 2 205 068
Brutto driftsresultat - 10 934 - 11 394 64 38 897
Renteinntekter 94 567 83 000 69 600 52 070
Utbytter 13 841 13 345 12 300 36 899
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 7 - 1 234 4 900 4 900 9 896
Renteutgifter - 92 339 - 84 397 - 78 097 - 44 686
Avdrag på lån 10 - 55 540 - 53 824 - 52 424 - 55 181
Netto finansutgifter - 40 706 - 36 976 - 43 721 - 1 002
Motpost avskrivninger 60 714 62 077 62 077 55 797
Netto driftsresultat 9 074 13 707 18 420 93 692
Avsetning til bundne driftsfond 13 - 24 628 - 10 212 - 11 466 - 33 842
Bruk av bundnde driftsfond 13 33 862 2 548 2 548 20 623
Korrigert netto driftsresultat 18 308 6 042 9 502 80 473
Overføring til investering - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond 13 - 21 099 - 7 324 - 75 786
Bruk av disposisjonsfond 13 12 791 11 282 498 5 313
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat - 9 074 - 13 707 - 18 420 - 93 692
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6

Note Regnskap 2022 Revidert budsjett 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regnskap 2021
Driftsinntekter
Rammetilskudd 967 733 952 388 948 467 975 121
Inntekts- og formuesskatt 1 160 960 1 120 659 1 044 940 1 053 502
Eiendomsskatt 137 484 137 822 137 822 139 881
Andre skatteinntekter 21 397 20 678 20 678 20 964
Andre overføringer og tilskudd fra staten 123 476 106 659 51 262 80 188
Overføringer og tilskudd fra andre 528 090 450 222 429 719 488 184
Brukerbetalinger 117 464 112 309 114 584 116 228
Salgs- og leieinntekter 146 024 135 422 135 689 136 532
Sum driftsinntekter 3 202 626 3 036 159 2 883 162 3 010 599
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 684 402 1 601 434 1 476 057 1 581 841
Sosiale utgifter 382 231 400 096 397 409 375 137
Kjøp av varer og tjenester 631 517 595 302 571 089 559 206
Overføringer og tilskudd til andre 454 697 388 644 376 466 399 720
Avskrivninger 4 60 714 62 077 62 077 55 797
Sum driftsutgifter 3 213 561 3 047 554 2 883 097 2 971 702
Brutto driftsresultat - 10 934 - 11 394 64 38 897
Finansinntekter
Renteinntekter 94 567 83 000 69 600 52 070
Utbytter 13 841 13 345 12 300 36 899
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 7 - 1 234 4 900 4 900 9 896
Renteutgifter - 92 339 - 84 397 - 78 097 - 44 686
Avdrag på lån 10 - 55 540 - 53 824 - 52 424 - 55 182
Netto finansutgifter - 40 706 - 36 976 - 43 721 - 1 002
Motpost avskrivninger 60 714 62 077 62 077 55 797
Netto driftsresultat 9 074 13 707 18 420 93 692
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000
Avsetninger til bundne driftsfond 13 - 24 628 - 10 212 - 11 466 - 33 842
Bruk av bunde driftsfond 13 33 862 2 548 2 548 20 623
Avsetninger til disposisjonsfond 13 - 21 099 - 7 324 - 75 786
Bruk av disposisjonsfond 13 12 791 11 282 498 5 313
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat - 9 074 - 13 707 - 18 420 - 93 692
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

2022
Netto driftsresultat 9 074
Avsetninger til bundne driftsfond - 24 628
Bruk av bundne driftsfond 33 862
Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 10 000
Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 8 435
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 12 791
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk
Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) 12 664
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 12 664
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond - 12 664
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 0

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 første ledd

Note Regnskap 2022 Revidert budsjett 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler 4 211 767 223 010 187 945 216 137
Tilskudd til andres investeringer 28 281 59 700 27 100 2 166
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 28 173 28 180 11 500 1 151
Utlån av egne midler 231 037 301 860 314 591 217 167
Avdrag på lån 115 567 124 247 124 247 220 477
Sum investeringsutgifter 614 826 736 997 665 383 657 099
Kompensasjon for merverdiavgift 25 899 36 665 37 483 25 269
Tilskudd fra andre 36 397 18 667 17 059 5 164
Salg av varige driftsmidler 4 4 910 39 488 39 488 65 025
Salg av finansielle anleggsmidler 15 35 2 552
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 122 413 142 247 124 247 112 172
Bruk av lån 406 428 519 910 435 606 447 779
Sum investeringsinntekter 596 081 756 977 653 883 657 960
Videreutlån 97 427 75 800 75 000 95 861
Bruk av lån til videreutlån 94 039 75 800 75 000 95 861
Avdrag på lån til videreutlån 14 376 19 000 19 000 11 241
Mottatte avdrag på videreutlån 19 437 19 000 19 000 23 381
Netto utgifter videreutlån - 1 673 - 12 141
Overføring fra drift - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000
Avsetning til bundne investeringsfond 13 18 592 500 18 429
Bruk av bundne investeringsfond 13 - 14 360 - 340 - 6 963
Avsetninger til ubundet investeringfond 13 6 869 58 000 12 687
Bruk av ubundet investeringsfond 13 - 18 173 - 28 180 - 1 500 - 1 151
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger - 17 072 19 980 - 11 500 13 002
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5 andre ledd

Prosjekt Regnskap 2022 Revidert budsjett 2022 Opprinnelig budsjett 2022 Regnskap 2021
Sektor oppvekst, kultur og velferd 2 927 5 070 450 1 199
Kulturtjenesten 828 2 930 450 80
Kjøretøy kulturtjenesten 72022 700 700
Nytt biblioteksystem 72018 450
Parkeringsplass Julneset 72019 30 1 700
Tennisanlegg 72003 98 80
Turveg Julneset 72020 530
Moldebadet 474 500 1 119
Oppgraderinger Moldebadet 72015 474 500 1 119
Sosialtjenesten NAV 1 293 1 300
Inventar og utstyr nye lokaler 72016 1 293 1 300
Tøndrgård skole og ressurssener 332 340
Elbil Tøndergård 72021 332 340
Sektor helse og omsorg 895 7 400 7 000
Stabsnivå sektor helse og omsorg 4 000 5 000
Helse- og mestringsteknologi 73011 3 000 3 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 73012 1 000 2 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 895 3 400 2 000
Bergmo omsorgssenter - dagsenterbuss 73009 505
Råkhaugen omsorgssenter - dagsenterbuss 73014 895 895
Utskifting senger omsorgssenter 73013 2 000 2 000
Sektor teknisk, plan, næring og miljø 180 583 192 500 159 600 187 407
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 161 223 170 650 140 950 175 854
Boligfelt Akslakleiva 74080 8 611 9 500
Boligfelt Elgsåslia 74038 1 358 6 169
Boligfelt Hasleliåsen 74039 2 642 23 329
Boligfelt Hungnesmarka øst 74072 24 812 25 000 57
Boligfelt Kringstad 74037 16 311 16 000 42 650 52 671
Boligfelt Strandelia 74062 1 012 1 000 1 000 207
Diverse erverv og tiltak 74015 152 800 800
Gruset gangveg Kringstad 74002 3 600
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 10 750 10 500 2 000 1 983
Mardølafondet 74045 3 017 1 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 1 900 1 000 1 081
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 28 1 000 1 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 1 000
Raudsandvatnet - sikring av dam 74077 125
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 74009 - 552 489
Sjøfronten 2 74010 79 631 85 200 78 000 48 649
Skjevik industriområde 74036 1 895 7 800 1 900 21 136
Uteområde Antonbua 74012 8 827 8 950 6 000 250
Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa 74071 763 8 804
Årødalen industriområde 74035 1 841 1 500 299
Årødalen industriområde nord 74073 1 1 500 2 000 9 730
Samfunn og plan 3 500
BRM – smart mobilitet 74063 2 500
Flomforebygging 74064 1 000
Molde bydrift 19 360 21 850 15 150 11 553
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 74021 550
Biler og maskiner 74022 1 523 400 4 044
Biler og maskiner – park 74023 1 213 2 600 2 600 429
Kommunale veger 74027 1 715 2 000 2 000 3 263
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv 74065 3 298 3 000 1 800
Oppgradering bekkeinntak 74068 80 900 500 69
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 74030 175 900 1 334
Parkeringsautomater i sentrum 74066 867 1 200
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 74079 1 274 500
Sentrumstiltak 74017 1 739 1 500 500
Styringssystem gatelys 74031 5 455 4 550 4 000 850
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 74056 613 700
Utskifting HQL-armatur 74057 250 400
Veg- og gatelys 74034 1 158 3 200 3 200 1 564
Andre områder 430 420 532 027 498 333 341 673
Analyse- og utviklingsavdelingen 1 788 3 000 3 000 5 137
IKT-investeringer Molde kommune 71001 1 788 3 000 3 000 5 137
Fellesområdet 401 482 488 427 469 833 334 742
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 20 993 21 000 11 500 1 100
Helseplattformen - kjøp av aksjer 79013 180 180
Justeringsrett merverdiavgift 95902 22 520 100 1 600
Konserninterne utlån 90301 343 588 426 107 438 838 326 645
Magasinbygg Romsdalsmuseet 95501 18 000
Molde Bærekrafthub AS 79011 7 000 7 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 7 200 16 040 17 895 6 997
Kirkelig fellesråd 27 151 40 600 25 500 1 793
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 27 151 40 100 25 000 1 793
Røvik kirke – fasaderenovering 78002 500 500
Prosjekter uten bevilgning eller kostnad i 2022 126 820
Totalsum 614 826 736 997 665 383 657 099

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

(Beløp i 1 000 kroner)

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

2022
Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån - 517 538
Avsetninger til bundne investeringsfond - 18 592
Bruk av bundne investeringsfond 14 360
Budsjettert bruk av lån 595 710
Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 10 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter - 58 000
Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 28 180
Dekning av tidligere års udekket beløp 0
Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) 54 119
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond 51 131
Strykning av bruk av lån - 95 244
Strykning av overføring fra drift 0
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond - 10 007
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 0

Balansen

Balanseregnskapet, § 5-8

(Beløp i 1 000 kroner)

Balanseregnskapet, § 5-8

Note Regnskap 2022 Regnskap 2021
EIENDELER
A. Anleggsmidler 9 460 637 8 933 130
I. Varige driftsmidler 1 375 810 1 224 835
1. Faste eiendommer og anlegg 4 1 287 677 1 130 140
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4 88 133 94 696
II. Finansielle anleggsmidler 4 191 240 3 979 524
1. Aksjer og andeler 5 337 758 312 316
2. Obligasjoner
3. Utlån 6 3 853 481 3 667 207
III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler 11 3 893 587 3 728 771
B. Omløpsmidler 1 420 162 1 282 173
I. Bankinnskudd og kontanter 733 787 659 106
II. Finansielle omløpsmidler 112 426 113 660
1. Aksjer og andeler 7 35 520 36 785
2. Obligasjoner 7 76 906 76 875
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer 573 948 509 407
1. Kundefordringer 76 657 240 641
2. Andre kortsiktige fordringer 186 732
3. Premieavvik 11 310 559 268 766
Sum eiendeler 10 880 799 10 215 303
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 1 744 626 1 624 675
I. Egenkapital drift 336 670 337 597
1. Disposisjonsfond 13 241 664 233 357
2. Bundne driftsfond 13 95 006 104 240
3. Merforbruk i driftsregnskapet
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering 93 943 101 015
1. Ubundet investeringsfond 13 62 197 73 502
2. Bundne investeringsfond 13 31 746 27 513
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital 1 314 013 1 186 063
1. Kapitalkonto 2 1 325 730 1 197 780
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift - 12 184 -12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 467 467
D. Langsiktig gjeld 8 223 383 7 838 492
I. Lån 4 882 074 4 581 757
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 9 3 102 074 2 541 757
2. Obligasjonslån 9 1 780 000 2 040 000
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse 11 3 341 310 3 256 735
E. Kortsiktig gjeld 912 789 752 136
I. Kortsiktig gjeld 912 789 752 136
1. Leverandørgjeld 21 313 141 427 317
2. Likviditetslån 250 000
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld 349 648 324 820
5. Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld 10 880 799 10 215 303
F. Memoriakonti - -
I. Ubrukte lånemidler 88 472 -103 138
II. Andre memoriakonti 46 090 -46 361
III. Motkonto for memoriakontiene - 134 562 -149 499
0 0
Molde 16. mars 2023
Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør
Terje Tveeikrem Sæter
økonomisjef