Fellesområde og samarbeid

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Budsjett 2023
Fellesutgifter og - inntekter -88 233 -68 284 19 949 -78 206
ROR-IKT 32 282 32 447 165 37 254
-55 951 -35 837 20 114 -40 952

Fellesutgifter og -inntekter hadde et mindreforbruk på 20,0 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes at pensjonskostnaden for Molde kommune ble 27,9 mill. kroner lavere enn budsjettert.

ROR-IKT hadde et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i 2022. Det har vært vakanser som har vært utfordrende å fylle i første halvår og økte inntekter grunnet fakturert bistand til Hustadvika. Grunnen til at mindreforbruket ikke er større er en drastisk økning i utgiftene til lisenser og vedlikehold i 2022.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt nr Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Ferdigstilt
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 20 993 21 000 7 nei
Helseplattformen - kjøp av aksjer 79013 180 180 0 ja
Justeringsrett merverdiavgift 95902 22 520 100 -22 420 nei
Konserninterne utlån 90301 343 588 426 107 82 519 nei
Magasinbygg Romsdalsmuseet 95501 0 18 000 18 000 nei
Molde Bærekrafthub AS 79011 7 000 7 000 0 ja
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 7 200 16 040 8 840 nei
Totalsum 401 482 488 427 86 945

Justeringsrett merverdiavgift

På prosjektet justeringsrett merverdiavgift er det et avvik på 22,4 mill. kroner, dette er teknisk avvik og skyldes endring i måten slike prosjekter blir ført på. Kommunen har kostnadsfritt overtatt infrastruktur fra utbyggere for 22,5 mill. kroner, som kommunen skal eie og drifte.

Konserninterne utlån

Konserninterne utlån ble 73,8 mill. kroner lavere enn budsjettert, dette skyldes lavere framdrift enn budsjettert på ulike investeringsprosjekter i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Magasinbygg Romsdalsmuseet

I budsjettrevisjon 2022 ble det lagt inn en endring av finansiering av Molde kommunes tilskudd til magasinbygget på Romsdalsmuseet. Der kommunen ønsket var å finansiere tilskuddet med bruk av lån, i stedet for å bruke ubundet investeringsfond. Etter dialog med revisjonen ble ikke denne endringen gjennomført, da de mente den ikke var mulig å gjennomføre innenfor gjeldende regelverk. Det kommer dermed frem som et mindreforbruk på 18,0 mill. kroner i investeringsregnskapet.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

ROR-IKT – fellesinvesteringer hadde et mindreforbruk 8,8 mill. kroner. Dette skyldes forsinkelse på mange pågående aktiviteter. Generelt har det vært en krevende leverandørsituasjon i 2022 og det har tatt lang tid å få levert utstyr.