Status planarbeid

Kommuneplanens samfunnsdel for Molde 2021–2031

Planen ble vedtatt i juni 2021 og er kommunens overordnede plan og styringsverktøy for helhetlig planlegging. Den skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og virksomhet, og bli fulgt opp og utdypet gjennom tilhørende temaplaner på ulike fagområder eller tema. Dette inkluderer også kommuneplanens arealdel. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for moldesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Planen bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Planen prioriterer ikke enkelte bærekraftsmål, men mål 17 – samarbeid for å nå målene – er det mest sentrale.

Samfunnsdelen er en tverrfaglig fireårig plan med tiårig perspektiv. Planen består av tre utviklingsmål for samfunnsutvikling og to utviklingsmål for organisasjonsutvikling. Utviklingsmålene er våre ambisjoner om ønsket tilstand i 2031.

De fem utviklingsmålene er:

  1. Molde er et attraktivt samfunn i vekst – Norges mest næringsvennlige kommune.
  2. Molde er et grønt, smart og innovativt samfunn.
  3. Molde er et inkluderende, trygt og mangfoldig samfunn.
  4. Molde kommune har bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon.
  5. Molde kommune er en åpen organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver.

I planen ble det også vedtatt en visjon og tre verdier for Molde kommune. Visjonen «Vi strekker oss langt» og verdiene VIS – Vidsynt, Inkluderende og Samskapende – er en rettesnor for hvordan vi løser våre samfunnsoppdrag og hvordan vi opptrer i arbeidshverdagen vår.

Her kan planen leses i sin helhet.

Planstrategi for Molde kommune 2021–2024

Planstrategi for Molde kommune ble vedtatt i juni 2021. I plan- og bygningsloven er det et krav om at kommunene skal utarbeide en planstrategi i hver valgperiode. Planstrategien prioriterer planoppgaver for Molde kommune i perioden 2021–2024, og er et verktøy for å fremme helhetlig, målrettet samfunnsutvikling og mer behovsstyrt planlegging. Kommuneplanens samfunnsdel ligger til grunn for prioriteringer i planstrategien.

Planstrategien var ambisiøs, og det ble tidlig klart at det ikke var mulig å utarbeide alle planer innenfor de gitte tidsrammer. Det ble derfor høsten 2022 gjort vesentlige endringer i planstrategien (sak PS-90/22). Planer ble slått sammen, deler av planer ble slått sammen med andre planer og noen planer ble vedtatt ikke utarbeidet. I tillegg fikk noen av planprosessene endret tidsramme.

I 2022 ble tre planer vedtatt: plan for idrett og fysisk aktivitet 2022–2026, plan for kulturminne og kulturmiljø 2021–2025 (rullering) og strategi for digital transformasjon for ROR-IKT kommunene 2022–2029. I tillegg har tre planprosesser pågått: boligpolitisk plan, næringsplan og klima- og energiplan 2023–2035.

Her kan planstrategien leses i sin helhet.

Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien

Både samfunnsdelen og planstrategien er tverrfaglige og setter krav til større, og mer kontinuerlig, samarbeid på tvers i kommuneorganisasjonen. Det er derfor etablert en kommuneplangruppe, et internt forum som skal sikre helhet i det kommunale plansystemet og oppfølging av dette internt i organisasjonen, i økonomiplanen og ut mot samarbeidsparter. Gruppen skal også bidra til å heve kompetansen i planarbeid.

Kommuneplangruppen blir ledet og organisert av analyse- og utviklingsavdelingen og har medlemmer fra alle tre sektorer, økonomiavdelinga, kommunikasjons- og serviceavdelinga, Molde eiendom KF, Molde vann og avløp KF i tillegg til folkehelsekoordinator og barn og unges representant.

I tillegg til kommuneplangruppen skal hver enkelt sektor og stabsavdeling følge opp planverket i virksomhetsplanleggingen. Det er også sektors ansvar å utarbeide planer vedtatt i planstrategien.

Effektivisering av planprosesser

For å kunne gjennomføre gode planprosesser med den kompetansen og kapasiteten organisasjonen har, må vi ha gode rutiner og forenkle planprosessene. Økt standardisering vil ikke bare gi økt effektivitet, men også mer like planer og en enklere prosess for prosjektleder og deltakere i prosessen.

For å forenkle og effektivisere planprosesser er «Handbok i planarbeid» utarbeidet. Håndboka følger en planprosess fra A til Å og er relativt detaljert.

Her kan du lese håndboka i sin helhet.