Konsolidert årsregnskap

Driftsregnskapet

Økonomisk oversikt etter art – drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt etter art – drift

Note Regnskap 2022 Budsjett 2022 Regnskap 2021
Driftsinntekter
Rammetilskudd 967 733 952 388 975 121
Inntekts- og formuesskatt 1 160 960 1 120 659 1 053 502
Eiendomsskatt 137 484 137 822 139 881
Andre skatteinntekter 21 397 20 678 20 964
Andre overføringer og tilskudd fra staten 123 476 106 659 80 188
Overføringer og tilskudd fra andre 562 262 477 066 519 399
Brukerbetalinger 117 464 112 309 116 228
Salgs- og leieinntekter 352 347 342 336 356 231
Sum driftsinntekter 3 443 122 3 269 918 3 261 514
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 752 408 1 665 275 1 648 949
Sosiale utgifter 399 386 424 613 393 048
Kjøp av varer og tjenester 813 073 757 834 755 053
Overføringer og tilskudd til andre 252 305 181 914 229 270
Avskrivninger 4-2, 6-2 206 917 64 677 189 668
Sum driftsutgifter 3 424 090 3 094 313 3 215 988
Brutto driftsresultat 19 032 175 605 45 526
Finansinntekter
Renteinntekter 20 074 16 535 13 630
Utbytter 13 854 13 365 36 914
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler -1 234 4 900 9 896
Renteutgifter -93 002 -85 844 -45 464
Avdrag på lån 6-2 -180 651 -180 489 -171 616
Netto finansutgifter -240 958 -231 533 -156 638
Motpost avskrivninger 206 917 64 677 189 668
Netto driftsresultat -15 010 8 749 78 555
Avsetninger til bundne driftsfond -41 925 -10 212 -58 148
Bruk av bundne driftsfond 66 499 11 383 54 732
Korrigert netto driftsresultat 9 564 9 920 75 139
Overføring til investering -11 692 -11 735 -10 000
Avsetninger til disposisjonsfond -21 671 -7 897 -76 369
Bruk av disposisjonsfond 14 455 13 017 7 870
Dekning av tidligere års merforbruk -3 305
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 5 666 -8 749 -81 916
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -9 344 0 -3 361

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering

(Beløp i 1 000 kroner)

Bevilgningsoversikt – investering

Regnskap 2022 Budsjett 2022 Regnskap 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler 539 806 652 462 530 718
2 Tilskudd til andres investeringer 29 308 59 700 3 162
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 28 173 28 180 1 151
4 Utlån av egne midler 3 017 1 000
5 Avdrag på lån 115 567 124 247 220 477
6 Sum investeringsutgifter 715 872 864 589 756 509
7 Kompensasjon for merverdiavgift 77 206 104 805 69 440
8 Tilskudd fra andre 90 762 62 467 45 028
9 Salg av varige driftsmidler 44 087 52 890 74 275
10 Salg av finansielle anleggsmidler 35 2 552
11 Utdeling fra selskaper
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 122 413 142 247 112 172
13 Bruk av lån 406 428 519 910 453 487
14 Sum investeringsinntekter 740 931 882 319 756 955
15 Videreutlån 97 427 75 800 95 861
16 Bruk av lån til videreutlån -94 039 -75 800 -95 861
17 Avdrag på lån til videreutlån 14 376 19 000 11 241
18 Mottatte avdrag på videreutlån -19 437 -19 000 -23 381
19 Netto utgifter videreutlån -1 673 0 -12 141
20 Overføring fra drift -11 691 -11 735 -10 000
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 64 604 500,00 18 429
22 Bruk av bundne investeringsfond -14 360 -340 -7 378
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 6 869 58 000 12 687
24 Bruk av ubundet investeringsfond -18 689 -28 695 -1 151
25 Dekning av tidligere års udekket beløp
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 26 733 17 730 12 586
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp 0 0 -

Balansen

Balanseregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)

Balanseregnskapet

Note Regnskap 2022 Regnskap 2021
EIENDELER
A. Anleggsmidler 10 452 474 9 860 828
I. Varige driftsmidler 5 608 362 5 311 114
1. Faste eiendommer og anlegg 4-2 5 459 137 5 157 177
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 4-2 149 225 153 937
II. Finansielle anleggsmidler 757 664 658 400
1. Aksjer og andeler 337 812 312 370
2. Obligasjoner
3. Utlån 419 852 346 030
III. Immaterielle eiendeler 0 0
IV. Pensjonsmidler 7-2 4 086 448 3 891 314
B. Omløpsmidler 1-2 1 496 221 1 164 883
I. Bankinnskudd og kontanter 750 775 510 867
II. Finansielle omløpsmidler 112 426 113 660
1. Aksjer og andeler 35 520 36 785
2. Obligasjoner 76 906 76 875
3. Sertifikater
4. Derivater
III. Kortsiktige fordringer 633 020 540 356
1. Kundefordringer 103 091 266 960
2. Andre kortsiktige fordringer 208 008 28
3. Premieavvik 321 921 273 368
Sum eiendeler 11 948 695 11 025 711
EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 2 510 421 2 302 690
I. Egenkapital drift 350 849 377 552
1. Disposisjonsfond 245 397 238 182
2. Bundne driftsfond 8-2, 9-2 118 157 142 731
3. Merforbruk i driftsregnskapet -12 705 -3 361
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering 139 955 101 530
1. Ubundet investeringsfond 62 197 74 017
2. Bundne investeringsfond 8-2 77 758 27 513
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital 2 019 617 1 823 608
1. Kapitalkonto 2-2 2 031 334 1 835 325
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -12 184 -12 184
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 467 467
D. Langsiktig gjeld 8 509 617 1 315 854
I. Lån 5 013 025 4 722 250
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 5-2 3 233 025 2 682 250
2. Obligasjonslån 5-2 1 780 000 2 040 000
3. Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelse 7-2 3 496 592 -3 406 396
E. Kortsiktig gjeld 928 657 594 375
I. Kortsiktig gjeld 928 657 594 375
1. Leverandørgjeld 148 481 244 437
2. Likviditetslån 250 000
3. Derivater
4. Annen kortsiktig gjeld 530 176 348 150
5. Premieavvik 1 788
Sum egenkapital og gjeld 11 948 695 4 212 919
F. Memoriakonti 0 0
I. Ubrukte lånemidler 88 472 103 138
II. Andre memoriakonti 46 090 46 361
III. Motkonto for memoriakontiene -134 562 -149 499