Teknisk, plan og miljø

6,7 %
Mindreforbruk
2,2 %
Andel av samlet ressursbruk
7,8 %
Sykefravær
61,3
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Drift

Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Avvik i pst. Budsjett 2023
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 7 584 12 704 5 120 40,3 % 14 849
Samfunn og plan 12 915 13 344 429 3,2 % 13 588
Byggesak og geodata 1 892 2 346 454 19,4 % 2 183
Molde bydrift 28 014 25 631 -2 383 -9,3 % 23 791
50 405 54 025 3 620 6,7 % 54 411

Drift og prioriteringer i budsjettet

Etter at det ble ansatt en person på grunneiendomsoppgaver har det blitt tatt unna mange saker som gjelder forvaltning av kommunens eiendommer, og salg av kommunale tomter.

Det er behandlet mange saker for tildeling av tilskudd fra de fire næringsfondene kommunen forvalter. Boligfelt Kringstad kommer stadig nærmere en realisering, og det har vært gjennomført konkurranse for grunnarbeidet. Sjøfronten 2 følger både tidsplan og budsjett.

Områderegulering av Lundavang og Stuevollen har hatt høy prioritet. Prosjektet har vært spesielt i måten det har vært organisert på, med ekstern prosjektledelse og en tverrfaglig prosjektgruppe med kommunalt ansatte. Prosjektet har vært en prøvearena for nye former for medvirkning som kommunen har fått gode tilbakemeldinger på. Dette er erfaringer som vi tar med oss inn i nye oppgaver i fremtiden.

Høsten 2022 ble arealplanleggerne samlokalisert med byggesak og geodata. Samlokaliseringen har gitt bedre samhandling og bedre utnyttelse av samlet kapasitet og kompetanse. Innenfor byggesak og geodata har økt bruk av digitale søknadsløsninger, både for profesjonelle og private gitt færre feil og raskere saksgang. Innføring av tidlig mottakskontroll og tilbakemelding gir færre henvendelser og mer tilfredse kunder. Det produseres flere vedtak og færre etterlysningsbrev. Vi har også svært positive erfaringer med digital booking av saksbehandler, som er tidsbesparende og enkelt for begge parter. Saksbehandlingssystemet er også under stadig utvikling og er gir økt støtte for raskere saksbehandlingstid: Det er jobbet med maler, standardtekster og innholdet på hjemmesidene. Alt dette har også bidratt til mer effektiv saksbehandling.

Molde bydrift jobbet godt med målene i samfunnsplanen på slutten av 2021, som la føringer og prioriteringer for enhetens arbeid gjennom 2022. Men enheten måtte håndtere ekstremværet Gyda i starten av 2022. Gyda medførte mye arbeid for bydrift gjennom store deler av året, både i forvaltningen og drift. Ekstremværet ga også verdifull kunnskap i håndtering av ekstremvær i samarbeid med Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.

I løpet av året har store deler av vegnettet blitt digitalisert. Vegelementene er også tilstandsvurdert, og sammen danner dette en omfattende rapport med oversikt over det kommunale vegnettets samlede drifts-, vedlikeholds-, og investeringsbehov. Videre er det utarbeidet en teknisk norm for kommunale gater og veger i samarbeid med 13 andre kommuner, samt vedtatt kommunal graveinstruks.

Innenfor veglys er det jobbet mot overføring av gatelys langs fylkesveg til Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er også skiftet ut cirka 500 armaturer til LED i Midsund og enheten har dermed redusert strømforbruket til gatelys i området med 70 prosent. Det er også jobbet mye med implementering av gatelysstyring, samt at det er gjennomført en del mindre prosjekter for å optimalisere belysning der det er behov.

Bydrift har også gjennomført en omfattende konkurranse på vinterdrift av kommunal veg, og startet i september en pilot på logging av vinterdrift både av egne enheter og innleide enheter. Enheten har også kjørt en anskaffelse på smarte avfallsbeholdere som effektiviserer avfallshåndteringen i Molde sentrum. Det er også bygget nytt toalettbygg på Kringstadbukta med tilhørende universelt tilrettelagte stier og baderampe.

Følgende punkter fra 2022 er også verdt å merke seg:

  • Etablering av flere snarveger i samarbeid med analyse- og utviklingsavdelingen.
  • Elektrifisert store deler av parkdriften.
  • Skiftet ut alle parkeringsautomater, etablert Molde parkeringsappen, innført digitale parkeringstillatelser og omregulert sentrumsparkeringen til maks 2 timers parkering.
  • Jobbet forebyggende med trygg parkering på kampdager, og ved behov på dager med utfordringer i forhold til gjennomføring av vinterdrift.
  • Gjennomført en omfattende ROS-analyse på brannsikkerhet, tunnelinspeksjon samt ferdigstilt prosjektet nummergjenkjenning ved inn- og utkjøring ved Molde parkeringshus.
(Beløp i 1 000 kroner)

Mer-/mindreforbruk per år

Mer-/mindreforbruk per år

2022 2021 2020
Regnskap 50 405 43 724 43 353
Budsjett 54 025 50 383 52 223
Avvik 3 620 6 659 8 870

Sektor for teknisk, plan og miljø hadde et samlet mindreforbruk på 3,6 mill. kroner i 2022. Det utgjør 6,7 prosent av netto driftsramme. De største avvikene er knyttet til kommunalsjefens stabsenhet med mindreforbruk på 5,1 mill. kroner og Molde bydrift med merforbruk på 2,4 mill. kroner.

Enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø leverte på de fleste driftsoppgaver med unntak av to større prosjekter med spesielle bevilgninger. Dette gjelder fiberutbygging og realisering av trafikkløsning på Kvamkrysset. Utsettelsen av prosjektene er hovedårsaken til enhetens mindreforbruk på 5,1 mill. kroner. Det siktes på gjennomføring av begge prosjektene i 2023.

Samfunn og plan hadde et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med stillingsvakanser. En stor del av de ubrukte lønnsmidlene er blitt brukt til konsulentutgifter. Ut fra kapasitet og ressurser har ikke enheten hatt mulighet til å starte arbeidet med kommuneplanens arealdel, som er en av hovedoppgavene tillagt enheten. Lovpålagte oppgaver og pågående reguleringsplaner er blitt prioritert.

Byggesak og geodata fikk et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Det skyldes vakanser og refusjon for foreldrepermisjon. Arbeidsmengden var stor på byggesak i forhold til tilgjengelig kapasitet. Selv om det ble benyttet overtid for nær 0,2 mill. kroner, hadde enheten et gebyrtap på over 0,3 mill. kroner på grunn av fristbrudd. Det er gjort flere nyansettelser for å unngå fristbrudd i fremover. Det ble også i 2022 foretatt periodisk ajourhold av kart og flybilder.

Molde bydrift kom ut med et merforbruk på 2,4 mill. kroner i 2022, som i hovedsak skyldes utfordringer med vinterdriften. I tillegg har enheten hatt økte drivstoffutgifter og strømutgifter. Enheten har vært restriktive i bruk av driftsmidler på gatelys som ligger langs fylkesveg, samt på anlegg som er så dårlige at det er mest hensiktsmessig å investere i nye anlegg. Dette har medført et mindreforbruk på gatelys på 0,9 mill. kroner.

De totale utgiftene etter ekstremværet Gyda ble på 2,6 mill. kroner. Av dette fikk Molde bydrift 2,3 mill. kroner kompensert fra enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø. Opprydning etter Gyda har vært arbeidskrevende.

Grunnet begrensninger i driftsramme har det ikke vært gjort tilfredsstillende vedlikehold av det kommunale vegnettet. Molde bydrift har også hatt lite ressurser innenfor forvaltning, og har derfor ikke kunnet gjennomføre alle oppgaver som er tillagt enheten, som for eksempel trafikksikkerhetsplan. Enheten har derfor vært nødt til å prioritere lovpålagte oppgaver først.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

Sykefravær per enhet

2022 2021 2020
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø 12,9 % 8,9 % 1,3 %
Byggesak og geodata 5,3 % 5,5 % 6,0 %
Molde bydrift 6,6 % 6,9 % 6,1 %
7,8 % 7,1 % 4,8 %

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Det samlede fraværet har økt fra 7,1 prosent i 2021 til 7,8 prosent i 2022. Det er litt over måltallet på 6,0 prosent.

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø er i oversikten over årsverk og sykefravær slått sammen med samfunn og plan, da de har så få ansatte at de ikke kan spesifiseres ned på enhetsnivå.

Det er langtidsfraværet over 16 dager som i hovedsak utgjør fraværet. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der ett langtidsfravær vil gi store utslag på den totale fraværsprosenten.

Det samlede sykefraværet på Molde bydrift var på 6,6 prosent. Dette er en reduksjon på 0,3 prosent fra 2021, og enheten ligger litt over måltallet på 6,0 prosent. Langtidsfraværet er imidlertid redusert noe og enheten jobber systematisk med oppfølging av sykemeldte.

Årsverk

Årsverk 2022 Utførte årsverk 2021
Faste Variable Sykefravær Utførte
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk, plan og miljø 14,9 0,0 -1,9 13,0 14,5
Byggesak og geodata 17,7 0,2 -0,9 17,0 16,6
Molde bydrift 29,8 3,6 -2,0 31,4 28,6
62,4 3,8 -4,8 61,4 59,7

Samlet har teknisk sektor økt med 1,7 utførte årsverk fra 2021 til 2022

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø og samfunn og plan er i årsverk og sykefravær slått sammen, da de har forholdsvis få ansatte og skal derfor ikke spesifiseres ned på enhetsnivå. På disse to enhetene var det en nedgang på 1,5 utførte årsverk. Dette er en klimarådgiverstilling som ble overført til sentraladministrasjonen, og at enhetsleder for byggesak og geodata også ble konstituert som leder for samfunn og plan sommeren 2022.

Byggesak og geodata hadde i en økning på 0,4 utførte årsverk fra 2021 til 2022.

Molde bydrift hadde en økning på 2,8 utførte årsverk i 2022, totalt 31,4 utførte årsverk. De variable årsverkene er sommervikarer. Antall årsverk har økt da enheten har ansatt i to vakante stillinger og tatt inn vikarer ved sykefravær for å redusere belastning på faste ansatte.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø
Boligfelt Akslakleiva 74080 8 611 9 500 889 nei
Boligfelt Elgsåslia 74038 1 358 0 -1 358 ja
Boligfelt Hasleliåsen 74039 2 642 0 -2 642 nei
Boligfelt Hungnesmarka øst 74072 24 812 25 000 188 nei
Boligfelt Kringstad 74037 16 311 16 000 -311 nei
Boligfelt Strandelia 74062 1 012 1 000 -12 nei
Diverse erverv og tiltak 74015 152 800 648 nei
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 10 750 10 500 -250 ja
Mardølafondet 74045 3 017 0 -3 017 nei
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 0 1 900 1 900 nei
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 28 1 000 972 nei
Raudsandvatnet - sikring av dam 74077 125 0 -125 nei
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 74009 -552 0 552 nei
Sjøfronten 2 74010 79 631 85 200 5 569 nei
Skjeivk indsutriområde 74036 1 895 7 800 5 905 ja
Uteområde Antonbua 74012 8 827 8 950 123 ja
Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa 74071 763 0 -763 ja
Årødalen industriområde 74035 1 841 1 500 -341 nei
Årødalen Industriområde nord 74073 1 1 500 1 499 nei
Molde bydrift
Biler og maskiner 74022 1 523 400 -1 123 nei
Biler og maskiner – park 74023 1 213 2 600 1 387 nei
Kommunale veger 74027 1 715 2 000 285 nei
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv 74065 3 298 3 000 -298 ja
Oppgradering bekkeinntak 74068 80 900 820 nei
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 74030 175 900 725 ja
Parkeringsautomater i sentrum 74066 867 1 200 333 ja
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 74079 1 274 500 -774 nei
Sentrumstiltak 74017 1 739 1 500 -239 nei
Styringssystem gatelys 74031 5 455 4 550 -905 nei
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 74056 613 700 88 ja
Utskifting HQL-armatur 74057 250 400 150 ja
Veg- og gatelys 74034 1 158 3 200 2 042 nei
Totalsum 180 583 192 500 11 917

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Boligfelt Akslakleiva

Grunnkjøp til boligfeltet Akslakleiva på Midsund ble gjennomført i 2022. Prosjektering starter i 2023, og utbygging av infrastruktur vil etter planen starte i 2023.

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia hadde ikke bevilgning i 2022, og boligfeltet var ferdig utbygd i 2021. De 1,4 mill. kroner som er ført på prosjektet gjelder gjenkjøp av tomt. Det var i 2022 budsjettert med salg for 20,9 mill. kroner i feltet, samlet er det i 2022 tilbakekjøpt tomter for mer enn det er solgt for.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfeltet Hasleliåsen på Skåla har i 2022 ikke hatt bevilget ramme i 2022, det er likefult ført utgifter på 2,6 mill. kroner på prosjektet i 2022. Utgiftene relaterer seg til byggelånsrenter, strømforsyning og oppmålingsgebyrer. Samlet er det nå ført utgifter for 63,9 mill. kroner på prosjektet. Boligfeltet er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av utgiftene. Utbyggingen er nå avsluttet, og fastsetting av minimum tomtepris settes etter at fordeling av utgifter med samarbeidspartner er gjennomført. Tomter vil bli lagt ut for salg i 2023. Det foreligger geologiske kart som viser at det er kvikkleire i store deler av feltet. Under anleggsperioden ble det ikke observert leire, men ekstern kompetanse må inn for å kvalitetssikre at området er helt trygt for boligbygging.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Kommunen gjennomført i 2022 grunnkjøp for 24,3 mill. kroner til boligfeltet Hungnesmarka øst på Hjelset. Det er så langt ikke prioritert midler i budsjett og økonomiplan til å opparbeide feltet.

Boligfelt Kringstad

Det har i 2022 vært gjennomført konkurranse for utbyggingen av infrastruktur i boligfeltet. Utgiftene i 2022 er for det meste kjøp av grunn og utbetaling av erstatning som følge av skjønnet i 2021.
Det vil bli lagt fram egen sak om utbygging av boligfeltet til kommunestyret i april 2023.

Boligfelt Strandelia

Utgiftene i 2022 er byggelånsrenter på grunnkjøpet, det er ikke startet med regulering av boligfeltet.

Diverse erverv og tiltak

Posten skal dekke behov for mindre erverv og tiltak som melder seg i løpet av året.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet har et merforbruk på 0,25 mill. kroner i 2022, både i forhold til vedtatt budsjett og totalramme. Dette skyldes større mengde masse, byggelånsrenter og oppmåling som ikke var budsjettert.

Mardølafondet

Det lages egen sak om fondet som blir behandlet av kommunestyret.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en overslagsbevilgning for å dekke nødvendige utgifter som kommunen har ved bygging av det nye sykehuset på Hjelset. Det har ikke vært behov for nye tiltak i 2022.

Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning. Det er kun ført mindre utgift til andre boligfelt i 2022.

Raudsandvatnet - sikring av dam

Det er ikke bevilget midler til sikring av dam ved Raudsandvatnet i 2022, men det er påløpt utgifter på 0,1 mill. kroner i prosjektet. Det foreligger pålegg fra NVE fra 2005 om oppgradering av dammen. Sikringen er per i dag ikke utført, men det det arbeides med mulige måter å sikre dammen.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Det ble i 2022 korrigert kostnader fra sjøfronten 1 til sjøfronten 2. Sjøfronten 2 hadde derfor en negativ kostnad på 0,5 mill. kroner. Det vil bli gjennomført tiltak i grensesnittet mot Sjøfronten 2 i 2023 for restbevilgningen. Prosjektet blir avsluttet i 2023.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er bare en forskyvning mellom 2022 og 2023. Prosjektet vil være ferdig som planlagt i juni 2023.

Skjevik industriområde

Skjevik industriområde hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner, dette er en reell innsparing også i forhold til totalrammen. Området er tatt i bruk, og prosjektet er ferdigstilt.

Uteområde Antonbua

Uteområdet Antonbua ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2022 med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa

Det er ikke bevilget midler til prosjektet, men det er påløpt kostnader på 0,8 mill. kroner i 2022. Samlet prosjektkostnad er nå kommet opp i 9,6 mill. kroner. Prosjektet er ferdigstilt.

Årødalen industriområde

Prosjektet Årødalen industriområde har et merforbruk på 0,3 mill. kroner i 2022. Utgiftene er relatert til nødvendige utbedringstiltak i industriområdet.

Årødalen Industriområde nord

Tomta for industriområdet ble kjøpt i 2021, og det skulle gjennomføres anbudsprosess på utbygging av infrastrukturen i 2022. Det er ikke gjennomført. Opparbeiding av infrastrukturen for området vil starte i 2023.

Molde bydrift

Biler og maskiner park og veg

De to prosjektene biler og maskiner (veg) og biler og maskiner park må i 2022 sees i sammenheng.
I stedet for å kjøpe inn ny lastebil til fagområde park som planlagt, ble det omdisponert et kjøretøy fra veg. Og heller kjøpt inn nytt kjøretøy til fagområde veg. I forhold til budsjett ga dette et 1,1 mill. kroner i merforbruk på biler og maskiner, og 1,4 mill. kroner i mindreforbruk på biler og maskiner park.

Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill. kroner knyttet til prisstigning. Prosjektet er ferdigstilt.

Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Enheten har ikke hatt kapasitet til å oppgradere bekkeinntak grunnet arbeid etter uværet Gyda.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Parkeringsautomater i sentrum

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet har hatt raskere framdrift enn forventet, noe som forklarer merforbruket på 0,8 mill. kroner i 2022. Det er imidlertid forventet at prosjektet holder seg innenfor totalrammen til prosjektet.

Sentrumstiltak

Prosjektet har et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Det er kjøpt inn nye avfallsbeholdere til sentrum, i tillegg til at det er gjennomført en mulighetsstudie på Molde trafikkterminal. Mulighetsstudien ble noe dyrere enn først antatt grunnet kompleksiteten i området.

Styringssystem gatelys

Prosjektet har et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2022. Samlet i prosjektet er det påløpt utgifter for 8,9 mill. kroner av en totalramme på 16,0 mill. kroner. Enheten har kommet langt i innføring av styring i tidligere Molde kommune og tidligere Midsund kommune langs kommunal veg. Arbeidet er ikke startet i tidligere Nesset kommune, da store deler av området har umålte gatelys. Enheten har heller ikke fullstendig oversikt over det tekniske anlegget i området, men vi vet at anleggene er i dårlig tilstand. Enheten venter også på en avklaring på overtagelse av gatelys langs fylkesveger fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er derfor stor usikkerhet rundt omfanget av prosjektet i området tidligere Nesset kommune.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.

Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Prosjektet er et samleprosjekt på investeringer på veg- og gatelys i Molde kommune. Grunnet stor arbeidsmengde på styringssystem og utskifting av gatelysarmaturer har det ikke vært kapasitet nok til å gjennomføre flere investeringer innenfor gatelysområdet. Det har også vært utfordringer med levering av deler i første del av 2022, som har medført forsinkelser i arbeidet.