Konsernet

Konsernkart Molde kommune

Molde kommunestyre
Molde kommune basisorganisasjon
Kommunale foretak
Vertskommunesamarbeid og andre samarbeid
Interkommunale selskap
Andre selskap
Molde eiendom KF
Molde vann og avløp KF
Molde havnevesen KF
Molde interkommunale legevakt
Kommunal akutt døgnpost (KAD)
Kulturskole
Romsdal opplæringskontor
Barnevern
ROR-innkjøp
ROR-IKT
Tøndergård skole
Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensing (RIUA)
Kontrollutvalgssekretariatet
Molde og Romsdal havn IKS
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Krisesenteret for Molde og Omegn IKS
GassROR IKS
IKA Møre og Romsdal IKS
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Romsdal Parkering AS
Molde Kino AS
Molde kommunale pensjonskasse
Møre og Romsdal Revisjon SA

Om konsernet

Det øverste organ i Molde kommune er kommunestyret. Kommunestyret har direkte styring med basisorganisasjonen, kommunale foretak og vertskommunesamarbeid og andre samarbeid. Kommunestyret styrer ikke direkte interkommunale selskaper og andre selskaper, men ivaretar eierstyring via valg av delegater til å representere kommunen i selskapenes øverste organer (representantskap og generalforsamling).

Molde kommune basisorganisasjon

Basisorganisasjonen ledes av kommunedirektøren og skal ivareta kommunens oppgaver. Alt av kommunale virksomhet som ikke er skilt ut i andre organisasjonsformer, er basisorganisasjonens ansvar.

Kommunale foretak

Gjennom kommunale foretak blir deler av kommunens aktivitet skilt ut. Det betyr at det daglige ansvaret for denne aktiviteten flyttes fra kommunedirektøren til foretakets styre. Kommunale foretak er beregnet for de deler av kommunens virksomhet som har et forretningsmessig preg. Styret i kommunale foretak er direkte underlagt kommunestyret og foretakene inngår i Molde kommune som juridisk enhet. Molde kommune har tre kommunale foretak.

Molde eiendom KF

Molde eiendom KF ar ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, byggherrefunksjon, samt ansvaret for å dekke kommunens behov for boliger til ulike målgrupper.

Molde vann og avløp KF

Molde vann og avløp KF har ansvaret for kommunens selvkostområder innenfor vann og avløp, og er forvaltningsmyndighet for renovasjon. I tillegg leverer de enkelte tjenester til basisorganisasjonen (prosjektering).

Molde havnevesen KF

Molde havnevesen KF er et eiendomsselskap uten egne ansatte etter at det interkommunale selskapet Molde og Romsdal havn IKS ble etablert. I dag er aktiviteten i foretaket begrenset til utleie av kommunens havneområder til nevnte IKS.

Vertskommunesamarbeid og andre samarbeid

Molde kommune er vertskommune for flere tjenesteområder. Det betyr at Molde kommune har fått ansvaret for å levere disse tjenestene til andre kommuner i nærområdet. Vertskommunesamarbeidene er enten administrative, og styres av kommunedirektøren i vertskommunen, eller med en felles, folkevalgt nemd. Molde kommune er vertskommune for følgende samarbeid:

 • Molde interkommunale legevakt
 • Kommunal akutt døgnpost (KAD)
 • Kulturskole
 • Romsdal opplæringskontor
 • Barnevern
 • ROR-Innkjøp
 • ROR-IKT
 • Tøndergård skole
 • Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (RIUA)

ROR-IKT var et interkommunale samarbeid etter gammel kommunelov i 2022. Fra 1. januar 2023 har de blitt et vertskommunesamarbeid med Molde kommune som vertskommune.

RIUA ligger formelt til Molde kommune, men ledes av brannsjefen i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Interkommunale selskap

Hensikten med interkommunale selskap er å skille ut aktivitet i kommunen som har et klart forretningsmessig preg og lite, om noe, preg av myndighetsutøvelsen. I tillegg må aktiviteten i selskapet være fornuftig å samarbeide med andre kommuner om. I slike selskaper er ansvar og myndighet flyttet fra kommunedirektør og kommunestyre, og ut til selskapets styre og representantskap. Interkommunale selskaper er egne juridiske enheter, hvor kommunens svarer for sin andel av ansvaret. Molde kommune er medeiere i følgende interkommunale selskaper:

 • Molde og Romsdal havn IKS
 • Romsdalshalvøy interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR)
 • Krisesenteret for Molde og omegn IKS
 • GassROR IKS
 • Interkommunale arkiv Møre og Romsdal IKS (IKA)
 • Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Andre selskap

Molde kommune har også to heleide aksjeselskaper (Romsdal parkering AS og Molde kino AS). Videre er Molde kommune eneste eier av Molde kommunale pensjonskasse. Vi er også deleiere i Møre og Romsdal revisjon SA.