Organisasjon

Det har også i 2022 vært arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Molde kommunes viktigste ressursinnsats er kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere, som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester.

Molde kommune tar temperaturen på organisasjonen blant annet gjennom en 10-faktorundersøkelse, denne gjennomføre hvert annet år, og gir et godt grunnlag til å arbeide med utvikling av arbeidsmiljøet i de enkelte enhetene.

Kommunen ser at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper, og spesielt innenfor helse- og omsorgsfagene, men også andre faggrupper. Arbeidet med å kunne redusere tallet på deltidsstillinger med flere heltidsstillinger, er et av de tiltakene som kan bidra positivt. Likeledes å kunne tilrettelegge for videreutdanning av fagarbeidere innen helse og omsorg. Mangfoldet er stort og det kreves god ledelse der rekruttering og kompetansebygging blir vektlagt. Lederutvikling for alle enhetsledere, avdelingsledere og andre med personalansvar er igangsatt.