Klimabudsjett

Molde kommunestyre har vedtatt som mål at moldesamfunnets direkte klimagassutslipp skal reduseres med 60 prosent i 2030 og 95 prosent innen 2050 (i forhold til 2009-nivå). Utslippene skal reduseres jevnt mot 2030. Kommunestyret har også vedtatt at kommunen skal utarbeide et klimaregnskap. Årsrapporten inneholder derfor både klimaregnskap og rapportering på klimatiltak i klimabudsjettet for 2022.

Klimaregnskap direkte utslipp

Miljødirektoratet produserer klimaregnskap for alle kommunene i Norge. De nyeste tilgjengelige taller er for 2021. Regnskapet omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske grense. Utslippene i Molde kommune har gått nedover i perioden 2009–2021. Utslippene i 2021 (129 304 tonn CO2-ekvivalenter) er 17,5 prosent lavere sammenlignet med 2009 (156 818 tonn CO2-ekvivalenter). Gitt målet om 60 prosent kutt innen 2030, må utslippene være på under 63 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2030. Om nedgangen skal skje jevnt betyr det at Molde må kutte sine klimagassutslipp med 7 400 tonn CO2-ekvivalenter hvert år frem mot 2030.

Alle tallene i tidsserien i søylediagrammet nedenfor gjelder for nye Molde kommune.

Tonn CO2-ekvivalenter

Sektorfordelte direkte utslipp per år for moldesamfunnet

Sektorene med de største utslippene er sjøfart, veitrafikk og jordbruk. Sjøfart står for en tredjedel av Molde kommunes totale utslipp i 2020. Veitrafikk står for en fjerdedel, mens jordbruk står for omtrent en sjettedel. Sjøfart har hatt ganske stabile utslipp i perioden, med en nedgang på kun 1,6 prosent fra 2009 til 2020. I 2021 startet innfasingen av elektriske ferger, og utslippene gikk en del ned i 2021. Det forventes ytterligere noe reduksjon i utslippene fra sjøfart framover. Veitrafikk har hatt en utslippsnedgang på 16 prosent, og jordbruk har hatt en nedgang på 12 prosent. Avfall og avløp har 44 prosent lavere utslipp i 2021 enn i 2009. Noen av de største nedgangene i utslipp ser vi hos sektorer med lave utslipp i utgangspunktet (luftfart, avfall og avløp, oppvarming). Industri, olje og gass er den eneste sektoren hvor utslippene har økt. Dette er likevel en av sektorene som utgjør minst andel av kommunens totale utslipp.

Rapportering på klimatiltak

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for kommunens klimaarbeid, og er ikke et økonomisk budsjett. Det inneholder en oversikt over klimatiltak som planlegges gjennomført i moldesamfunnet og viser ansvaret for gjennomføring. Det innebærer rapporteringskrav på status i klimaarbeidet på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering.

Klimabudsjettet for 2022 var kommunens første. Det inneholdt i alt 43 klimatiltak hvor rapporterings- og gjennomføringsansvaret lå hos 10 ulike enheter, avdelinger eller kommunale foretak. Per utgangen av 2022 er 9 tiltak rapportert å være gjennomført, 24 tiltak er påbegynt, mens 10 tiltak er ikke startet. De fleste av tiltakene som ikke har startet opp er begrunnet med manglende kapasitet eller politisk vedtak.

Direkte klimagassutslipp, kvantifisert

Direkte klimagassutslipp, kvantifisert

Avdeling Status
1. Overgang til utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen innen 2030
Prosjekt: ladeinfrastruktur i tilknytning til formålsbygg Molde eiendom KF Ikke startet
Prosjekt: lokalisering av ladeinfrastruktur Analyse- og utviklingsavdelingen Påbegynt
Sikre at alle nye kommunale biler er elektriske ROR-innkjøp Påbegynt
2. Redusere bruk av fossilkjøretøy i Moldesamfunnet
I planverket, oppfølging og tydeliggjøring av § 10.5 i kommuneplanens arealdel (minst 6 % av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg har ladepunkt for elbiler) Samfunn og plan Påbegynt
Innføring av bildelingsordning med elbiler for innbyggere Analyse- og utviklingsavdelingen Påbegynt
Nye gang- og sykkelveier (Lensmannsbrekka, Bjørnstjerne Bjørnsons vei) Molde bydrift Ikke startet
Opprette jevnlige møter med fylkeskommunen om gang- og sykkelveier Samfunn og plan Påbegynt
Pilot: støtteordning til ladeinfrastruktur i bedrifter Sektor for teknisk, plan og miljø Ikke startet
Prioritere myke trafikanter i vei- og mobilitetsplan Molde bydrift Påbegynt
Styrking av BUAs utlån av elsykler / elkassesykler Kulturtjenesten Gjennomført
3. Overgang til elektiske bybusser
Nye elektriske bybusser fra 1.1.2025 Møre og Romsdal fylkeskommune Ikke rapportert
4. Utslippsfri maskin- og utstyrspark
Elektrisk parkdrift: Innkjøp av elektriske verktøy for bruk i sentrum og kirkegårdene Molde bydrift Påbegynt
5. Redusere klimagassutslippene fra passasjerferger
Elektrisk overfart Molde – Vestnes, Sølsnes - Åfarnes Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens Vegvesen Ikke kommunalt

Det jobbes kontinuerlig mot utslippsfri bilpark i kommuneorganisasjonen. Det anskaffes og leases i hovedsak elektriske biler, men grunnet manglende ladeinfrastruktur var det nødvendig å anskaffe to fossildrevne biler i 2022. Prosjekt lokalisering av ladeinfrastruktur ble påbegynt, konkurranse ble gjennomført og leverandør ble valgt. Molde eiendom KF har videre ansvar for oppføring av ladeinfrastruktur i tilknytning formålsbygg. Oppføring av ladeinfrastruktur for helse og omsorg vil bli prioritert først. Tjenestebilene på de ulike lokasjonene er kartlagt og behov skissert.

Tiltaket om nye gang- og sykkelveier på Lensmannsbrekka og Bjørnstjerne Bjørnsons vei har ikke hatt bevilgning i investeringsbudsjettet for 2022, og er ikke startet opp. Arbeidet med vei- og mobilitetsplan er heller ikke startet, men Molde bydrift har innhentet kunnskapsgrunnlag om kvaliteten på kommunens vegnett, som vil være nyttig i utarbeidelsen av en rekke planer som kommunen skal utarbeide.

At minst 6 prosent av parkeringsplassene til offentlige virksomheter og publikumsbygg skal ha ladepunkt for elbiler må vurderes i utarbeiding av kommuneplanens arealdel. Arbeidet med ny kommuneplan er forsinket.

Arbeidet med overgang til elektrisk parkdrift er påbegynt. Det har blitt kjøpt inn en rekke elektriske verktøy for bruk i sentrumsområder og på kirkegårder.

Direkte klimagassutslipp, ikke kvantifisert

Direkte klimagassutslipp, ikke kvantifisert

Avdeling Status
6. Økt kollektivsatsing
Kommunen bidrar til videreutvikling av kollektivtilbudet gjennom jevnlig dialog med fylkeskommunen og FRAM Samfunn og plan Påbegynt
7. Redusere kommunalt ansattes klimabelastende reiser til, fra og i jobben
Møtepolicy digitale-/fysiske møter Personal- og organisasjonsavdelingen Gjennomført
Reisepolicy tjenestereiser Personal- og organisasjonsavdelingen Påbegynt
Teams-lenke i alle møteinnkallinger Analyse- og utviklingsavdelingen Gjennomført
Utrede behovsbasert parkering Personal- og organisasjonsavdelingen Påbegynt
Utrede hjemmekontor-policy Personal- og organisasjonsavdelingen Gjennomført
8. Utslippsfrie byggeplasser i større kommunale bygge- og anleggsprosjekter
Utredning av innføring av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i større kommunale prosjekter fra 2025 Molde eiendom KF Gjennomført
9. Redusere klimagassutslippene gjennom samfunns- og arealplanlegging
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimahensyn i arealplanleggingen Samfunn og plan Gjennomført
Kommuneplanens arealdeler som klimaverktøy Samfunn og plan Ikke startet
Kompetanseheving (kurs og foredrag) Samfunn og plan Ikke startet
Konsulentbistand oppstart arealplanarbeid Samfunn og plan Ikke startet

En rekke tiltak for reduksjon av ansattes klimabelastende reiser er påbegynt eller gjennomført. Det er blant annet innført mulighet for hybridkontor og møtedeltakelse via Teams.

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser har vært diskutert og utfordret i kommunens større prosjekter. Planen er å utvikle dette fokuset og at premisser for fremtidige konkurranser blir oppdatert. Molde eiendom KF har hentet inn ekstern konsulentbistand for å komplettere dette.

Som følge av at arbeidet med kommuneplanens arealdel ikke ble startet i 2022, ble heller ikke tiltakene om reduksjon av klimagassutslipp gjennom samfunns- og arealplanlegging påbegynt.

Indirekte klimagassutslipp

Indirekte klimagassutslipp

Avdeling Status
10. Redusere kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser
Ansette rådgiver i prosjektstilling med ansvar for klimavennlige kommunale anskaffelser ROR-innkjøp Påbegynt
Gjennomføre minst to klimaambisiøse anskaffelser årlig ROR-innkjøp Påbegynt
Ny sirkulær innkjøpsmetodikk knyttet til møbler og inventar for kommuneorganisasjonen (SmartMolde) Analyse- og utviklingsavdelingen Påbegynt
Oppdatere anskaffelsesreglement ROR-innkjøp Påbegynt
Oppdatere anskaffelsesstrategi for ROR-Innkjøp ROR-innkjøp Påbegynt
Revidere standardformuleringer ROR-innkjøp Påbegynt
11. Redusere matsvinnet i Moldesamfunnet
Matsvinnskampanje (Smart Molde)* Analyse- og utviklingsavdelingen Gjennomført
12. Redusere klimagassutslippene fra kommunens bygninger
I idefasen av byggeprosjekter skal livsløpsutslipp i tonn CO2-ekvivalenter utredes for alle alternativ, inkludert gjenbruk / ombruk av eksisterende bygg Molde eiendom KF Påbegynt
Kompetanseheving (kurs og foredrag) Molde eiendom KF Påbegynt
Mer effektiv bruk av kommuneorganisasjonens areal Molde eiendom KF Påbegynt
13. Redusere klimagassutslippene fra vann og avløp
Renovering av vannrør Molde vann og avløp KF Ikke startet
Separere og renovere avløps- overvannsrør Molde vann og avløp KF Ikke startet
Utarbeide konkrete tiltak basert på miljøplan som ferdigstilles vår 2022 Molde vann og avløp KF Ikke startet
14. Redusere klimagassutslippene fra kommunens lyspunkter
Gatelysstyring og utskifting av lyspunkter Molde bydrift Påbegynt
Utskifting av armaturer Molde bydrift Påbegynt

Alle tiltak i forbindelse med reduksjon av kommuneorganisasjonens klimagassutslipp fra anskaffelser ble påbegynt i 2022. Revidert anskaffelsesreglement ventes å være på plass i 2023.

Det jobbes på flere hold for gjenbruk av møbler og inventar i pågående investeringsprosjekter ved Lillekollen barnehage og Årølia skole.

Tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra både kommunens bygninger og lyspunkter er også påbegynt. På gatelys pågår det utskifting av tennskap og armaturer. Alle armaturer er skiftet på Midsund. Det er imidlertid større utfordringer med utskiftinger i tidligere Nesset da store deler av det elektriske anlegget ikke tilfredsstiller kravene til elanlegg.

Tilretteleggende aktiviteter

Tilretteleggende aktiviteter

Avdeling Status
Kommunikasjon og mobilisering
Gjennomføre informasjons- og holdningskampanjer for å motivere innbyggere til å endre adferd Kommunikasjon og serviceavdelingen Påbegynt
Markedsføre tilskuddsordninger som kan være aktuelle for innbyggere og næringsliv i Molde Sektor for teknisk, plan og miljø Ikke startet
Sørge for at informasjon om klimasatsingen er godt presentert og lett tilgjengelig i kommunens kommunikasjonskanaler Kommunikasjon og serviceavdelingen Gjennomført
Kunnskapsgrunnlag
Styrke kunnskapsgrunnlag for å kunne utvikle klimavennlig parkeringsstrategi Molde bydrift Påbegynt
Videreutvikle kunnskapsgrunnlag for framtidige klimabudsjett (for eksempel, lokal reisevaneundersøkelse, klimaverdiundersøkelse, osv.) Sektor for teknisk, plan og miljø Gjennomført
Smart Mobilitet: - Samle ideer om hvordan kommunen kan bruke teknologi og enkle fysiske tiltak for å fremme smart, trygg og miljøvennlig transport   - Smart Molde: videreutvikling av kunnskapsgrunnlag om myke trafikanter i veinettet Analyse- og utviklingsavdelingen Påbegynt

Det er blant annet gjennomført en holdningskampanje for å inspirere innbyggere til å gå og sykle framfor å bruke bil. I etterkant av «MatVinn-prosjektet» ble det produsert noe informasjonsmateriell for å motivere innbyggere til å kaste mindre mat. Kampanjeplanlegging og gjennomføring tar tid og er svært ressurskrevende.

Det ble ikke igangsatt markedsføring av innbygger- og næringsrelevante tilskuddsordninger grunnet kapasitetsmangel ved ansvarlig enhet.

Det er implementert telling i Molde parkeringshus samt nye parkeringsautomater i sentrum som gir bedre datainnhenting om de parkerende. Molde bydrift er nå i dialog med ROR-IKT og Smart Molde om hvordan disse dataene fortløpende kan overføres til datasjøen til Molde kommune. Det er utfordrende å få nok data av god kvalitet som viser utfordringer og muligheter med parkering i sentrum.