Oppvekst, kultur og velferd

- 0,2 %
Merforbruk
41,0 %
Andel av samlet ressursbruk
9,0 %
Sykefravær
1 053,2
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Drift

Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Avvik i pst. Budsjett 2023
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd 3 458 4 452 994 22,3 % 4 630
Barnehage 271 850 270 911 -939 -0,3 % 282 589
Fagavdeling barnehage 154 505 154 824 319 0,2 % 168 629
Barnas hus barnehage 12 772 12 353 -419 -3,4 % 11 597
Langmyra barnehage 5 139 5 273 134 2,5 % 4 695
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager 15 656 16 099 443 2,8 % 15 023
Gjerdet barnehage 8 431 8 713 282 3,2 % 9 198
Hatlelia barnehage 13 564 14 039 476 3,4 % 13 302
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager 18 334 18 051 -283 -1,6 % 17 926
Kvam og St.Sunniva barnehager 13 320 13 036 -285 -2,2 % 13 168
Lillekollen barnehage 11 978 11 682 -295 -2,5 % 12 030
Midsund barnehage 7 122 6 728 -395 -5,9 % 6 422
Hjelset barnehage 11 029 10 113 -916 -9,1 % 10 599
Skole 421 648 409 234 -12 414 -3,0 % 418 949
Fagavdeling skole 37 833 40 049 2 216 5,5 % 56 163
Bolsøya barneskole 7 922 7 741 -181 -2,3 % 7 573
Bekkevoll ungdomsskole 40 632 40 177 -455 -1,1 % 43 083
Bergmo ungdomsskole 28 610 28 876 266 0,9 % 34 096
Eidsvåg barne- ungdomsskole 23 001 23 567 566 2,4 % 19 885
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 10 880 11 117 237 2,1 % 9 580
Kvam skole 22 752 19 959 -2 793 -14,0 % 18 541
Kviltorp skole 46 171 42 691 -3 480 -8,2 % 39 215
Langmyra skole 43 713 43 429 -284 -0,7 % 44 537
Midsund skule 25 212 25 331 119 0,5 % 20 303
Nordbyen skole 26 880 26 827 -53 -0,2 % 28 815
Sellanrå skole 31 822 32 835 1 013 3,1 % 32 403
Skjevik barne- og ungdomsskole 24 501 19 873 -4 628 -23,3 % 19 300
Sekken oppvekstsenter 5 148 5 382 234 4,3 % 4 964
Kleive oppvekstsenter 13 080 13 440 360 2,7 % 12 634
Vågsetra barne- og ungdomsskole 33 491 27 940 -5 551 -19,9 % 27 857
PPT 11 553 12 303 750 6,1 % 12 435
Voksenopplæring 16 549 14 981 -1 568 -10,5 % 13 802
Tøndergård skole og ressurssenter 3 999 3 999 0 0,0 % 4 147
Kulturskolen 12 652 13 136 484 3,7 % 13 378
Kulturtjenesten 36 149 37 827 1 678 4,4 % 38 473
Moldebadet 3 072 -1 845 -4 917 -266,5 % -2 887
Barnevern 56 952 63 192 6 240 9,9 % 67 690
Flyktningtjenesten 72 245 78 093 5 848 7,5 % 81 339
NAV Molde 43 366 45 067 1 701 3,8 % 46 786
953 493 951 350 -2 143 -0,2 % 981 331

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mål og strategier

I Molde kommunes planprogram er det fastsatt at en oppvekstplan skal vedtas i 2024. Arbeidet med å utarbeide mandat for planprosessen er påbegynt. Sektoren har, i påvente av en vedtatt plan, valgt ut strategier fra kommuneplanen som felles rettesnor for arbeidet i sektoren. Følgende strategier er valgt ut for sektoren i 2022.

  • Vi skal videreutvikle attraktive og mangfoldige lokalsamfunn.
  • Molde kommune skal vurdere klimarisiko og behov for klimatilpassing i all planlegging.
  • Molde kommune skal sørge for at barn og unge blir sett og at de får den hjelpa de trenger når de har behov for hjelp.
  • Vi skal arbeide tverrfaglig og tverrsektorielt for å gi gode tjenester.

Resultat 2022

I 2022 har hovedfokuset i sektoren vært å iverksette målsettingene i barnevernsreformen/oppvekstreformen. Det ble gjennom et interkommunalt forprosjekt i 2022 påpekt viktige innsatsområder og det arbeides videre med implementering av reformen i 2023. Målsetningene i reformen harmonerer godt med målsetningene og strategiene som er valgt fra kommuneplanens samfunnsdel.

Det har vært arbeidet systematisk for å heve kvalitet og kompetanse i skole og barnehage slik at flere kan få godt tilpasset opplæring. Skolene har utarbeidet egne tiltaksplaner for «en skole for alle». Det er også utarbeidet tiltaksplaner for å kunne tilrettelegge for god overgang mellom skole og barnehage. Måltall for utvikling av skoleområdet blir presentert i kvalitetsmelding for grunnskolen.

Det er etablert og videreimplementert system for (BTI) betre tverrfaglig innsats, med nettside som viser tilgjengelige verktøy eller tjenester og innsatsnivå i kommunen ved bekymring for barn og unge.

Samarbeidet med politi og andre eksterne parter har blitt enda mer regelmessig og tett i 2022 gjennom arbeidet med SLT (samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak). Særlig viste det seg at arbeidsformen kom godt med under skolestreiken og under oppfølging i etterkant av streiken. I 2022 har det også vært arbeidet med å forberede en tryggere og mer inkluderende russefeiring.

Det er etablert faste arenaer for BTI-team og møter på tvers av sektorene mellom sektor helse og omsorg og sektor oppvekst, kultur og velferd. Der både etablering av systemrettest arbeid og samarbeid om konkrete case for å finne riktig tjenestetilbud, har vært jobbet med i 2022.

Molde kommune har vært med i Folkehelseprogrammet. Flere skoler i Molde har fått utvidet kulturtilbud og opplæring som følge av dette i samarbeid med kulturskolen.

Kapasitet på barnehageområdet er utvidet i 2022.

Årølia skole og Lillekollen barnehage har vært under bygging. Sektoren har vært sterkt involvert i prosessen.

(Beløp i 1 000 kroner)

Mer-/mindreforbruk per år

Mer-/mindreforbruk per år

2022 2021 2020
Regnskap 953 493 885 365 853 908
Budsjett 951 350 850 582 853 106
Avvik -2 143 -34 789 -802

Sektor oppvekst kultur og velferd hadde i 2022 et samlet merforbruk på 2,1 mill. kroner.

Barnehageområdet

Barnehagesektoren består av ti kommunale barnehager og én fagavdeling. Hver barnehage har egen enhetsleder som har ansvar for barnehagens organisering og drift. Fagavdeling barnehage gir veiledning og følger opp både kommunale og private barnehager rundt lovverket på området. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet i barnehagene, planer og strategiske føringer for utvikling av barnehagesektoren, samt ivaretar ansvar for tilskudd og tilsyn med private barnehager i Molde kommune.

Barnehageområdet hadde et samlet merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2022. Resultatet er inkludert 1,3 mill. kroner overført fra integreringstilskudd på slutten av året.

Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet i moldebarnehagene. Gjennomsnittet er det samme som i fjor: 4,5 av i alt 5 på generell tilfredshet og 4,8 på barnets tilfredshet. I alt var svarprosenten på undersøkelsen 65,8 prosent.

I henhold til politisk vedtak om full reell barnehagedekning ble kapasiteten i 2022 ytterligere utvidet. Samlet økte barnetallet i moldebarnehagene (private og kommunale) med 23 barn i 2022, fra 1 589 barn i 2021 til 1 612 barn ved utgangen av 2022. Antall barn på venteliste som ønsket plass ved utgangen av 2022 var 28 barn.

Antall barn i kommunale og private barnehager 2021–2022

Antall barn i kommunale og private barnehager 2021–2022

2022 2021 Endring i barnetall
Kommunale barnehager 823 799 24
Private barnehager 789 790 -1
Sum 1 612 1 589 23

Fagavdeling

Fagavdeling barnehage hadde et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Barnehagene

Barnehagene fikk et samlet merforbruk på 1,3 mill. kroner i 2022. Økt bemanning som følge av økt barnetall, samt at utgifter til spesialpedagogiske tiltak ikke ble kompensert fullt ut i enhetens budsjettramme, er hovedårsakene til merforbruk i barnehagene.

Barnetallet økte med 24 barn gjennom året. Dette er gjennomført ved å åpne Mårskrenten barnehage, samt å utnytte kapasiteten fullt ut i øvrige barnehager. Godt samarbeid i personellgruppene og god ressursadministrasjon har vært viktig for å få en best mulig og lønnsom drift.

Behov for spesialpedagogisk hjelp og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne er høyere enn tilgjengelige midler. Dette utfordrer barnehagene i å ytterligere samordne ressursbruken uten at det reduserer det faglige nivået.

Ved permisjoner, ferie- og sykefravær har barnehagene hatt begrenset innleie av vikarer, dels på grunn av mangel på vikarer og dels på grunn av god organisering som har redusert behovet. Dette har påvirket utgiftsnivået og resultatet i positiv retning.

Skoleområdet

Skoleområdet består av 15 barne- og ungdomsskoler og én fagavdeling. Hver skole er organisert med rektor som enhetsleder, som har ansvar for skolens drift og organisering. Fagavdeling skole har et overordnet ansvar for opplæringstilbudet i kommunen. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet, planer og strategiske føringer for utvikling av skolene i Molde kommune.

Skoleområdet hadde et samlet merforbruk på 12,4 mill. kroner i 2022. Resultatet er inkludert 3,0 mill. kroner overført fra integreringstilskuddet på slutten av året, samt sparte lønnsutgifter på grunn av lærerstreiken på 4,1 mill. kroner. Noe av besparelsen ble brukt til kompenserende tiltak etter streiken.

Fagavdeling

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner i 2022. Dette skyldes i hovedsak økt rammetilskudd knyttet til at det ble innført gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger fra høsten 2022. Økt rammetilskudd ble større enn redusert foreldrebetaling. Under fagavdelingen ligger fellesområde skole, hvor fellesutgifter som berører alle skolene er budsjettert. Sentrale poster her er skoleskyss, betaling for kommunens elever ved Tøndergård skole og ressurssenter, hall-leie, elever i fosterhjem og innkjøp av læremidler. Kjøp av læremidler/læringsressurser ble foretatt som planlagt.

Skolene

Samlet kom skolene ut med et merforbruk på 14,6 mill. kroner. Det er særlig 4 skoler som har store merforbruk. Det er Vågsetra barne- og ungdomsskole (5,5 mill. kroner), Skjevik barne- og ungdomsskole (4,6 mill. kroner), Kviltorp skole (3,2 mill. kroner) og Kvam skole (2,8 mill. kroner).

Hovedårsaken til merforbruket er lønnsutgifter knyttet til tiltak rundt elever med særskilte utfordringer. Dette gjelder både elever med vedtak om spesialundervisning og elever uten vedtak, men med store behov for voksenstøtte. Det er et økende antall elever som har utfordringer med skolefravær og psykisk helse. Høyt sykefravær ved enkelte skoler førte til en større bruk av vikarer enn planlagt. Noe merforbruk er relatert til bygningsmessige forhold som gjør at sambruk av ressurser er vanskelig å få til.

Mange skoler har en restriktiv praksis ved innleie av vikarer ved sykefravær. Dette både for å redusere merforbruk, men også på grunn av at det er liten tilgang på vikarer. Noen skoler har redusert antall ansatte fra skoleåret 2022/23, og dermed kommet ut med mindreforbruk. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettrammer i årene fremover, i tråd med kommunens økonomiplan.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd hadde et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Avdelingen søker aktivt midler for sektoren, også i samarbeid med andre kommuner, eksterne og frivilligheten som kan utvikle kvaliteten i de ulike tjenestene. Tilskuddsmidlene er ikke internt overført til de enhetene i sektoren som har hatt utgiftene, avdelingens mindreforbruk er delvis et resultat av dette.

PPT har mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til overføring av tilskudd fra flyktningtjenesten. Enheten opplever økning i både antall saker og kompleksiteten i sakene. Det har vært jobbet målrettet og enheten har prioritert arbeidet med sakkyndige vurderinger, dette har imidlertid medført for lave ressurser til å bistå tilstrekkelig i systemarbeid i skoler og barnehager.

Molde voksenopplæringssenter har gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning i 2022. Ut over dette har skolen etablert en digital kursplattform MovED, utviklet kvalifiseringstilbud innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og kompetansegivende kurs innen restaurant- og matfag. Molde voksenopplæringssenter har et merforbruk på 1,6 mill. kroner.

Den store bosettingen av flyktninger har utfordret driften på flere områder. Skolen har opprettet fem ekstra nybegynnerklasser gjennom året. Videre har skolen utvidet sitt tilbud for å ivareta ungdom som ikke har fått plass i videregående skole. Begge disse tilbudene har medført høyere utgifter til lærerressurser. Enheten har økonomisk utfordringer med kantinedrift som ikke går i økonomisk balanse, men som er en viktig arena for praksisdeltakere.

Tøndergård skole og ressurssenter har levert tjenester i henhold til avtale om skoleplasser for elever med sammensatte lærevansker. Molde kommune er vertskommune og skolen selger tjenester til nabokommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune. Enheten har driftet i henhold til budsjett.

Kulturskolen hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, hovedsakelig på grunn av høyere refusjoner og inntekter enn forutsatt. Enheten har levert og utviklet tjenesten med økning i elevtall, igangsetting av seniorkulturskoletilbud, økt gruppesnitt og ellers effektiv drift. Kulturskolen er nå med i et nasjonalt utviklingsprogram for ytterligere å utvikle tjenestens effektivitet og relevans.

Kulturtjenesten hadde et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Flere langtidssykemeldinger har gitt økt sykelønnsrefusjoner. I tillegg har enheten hatt noen vakanser. Dette er i liten grad kompensert med vikarbruk, og har dermed medført lavere lønnsutgifter på flere tjenesteområder. Videre har Nobel seniorsenter i perioder vært ute av drift fordi nye lokaler ikke ble ferdigstilt som planlagt. Leieinntekter for 2022 for idrettsanleggene, Kulturhuset og rådhussalene, var konservativt budsjettert med bakgrunn i pandemien ville gi liten bruk av lokalene. Bekymringen viste seg ubegrunnet, og lokalene har i stor grad vært fullt utleid, med unntak av rådhussalene. Videre har deler av driften, som innkjøp av utstyr til utstyrssentralene, vært finansiert av eksterne midler. Det gjelder også flere andre tjenesteområder, som dermed har fått reduserte driftsutgifter.

Moldebadet hadde først i fjor et tilnærmet normalt besøkstall etter pandemien, med 123 080 besøkende mot 124 185 besøkende i 2019. Til tross for bra besøk hadde Moldebadet et merforbruk på 4,9 mill. kroner. Av dette skyldes 2,8 mill. kroner manglende inntekter, hvorav vedtakene om å holde prisene på 2021-nivå og endringene i familierabatt utgjorde cirka 1,3 mill. kroner. De resterende merforbruket skyldes økte lønnsutgifter på 1,3 mill. kroner og 0,8 mill. kroner i økte utgifter til varer og tjenester.

Barneverntjenesten hadde et mindreforbruk på 6,2 mill. kroner. Kommunen fikk i 2022 økt rammeoverføring fra staten på grunn av nye oppgaver og økte egenandeler knyttet til barnevernsreformen. Budsjettet til barnevern ble styrket i tråd med økt rammeoverføring, men utgiftene økte ikke like mye, blant annet på grunn av færre plasseringer i 2022. I tillegg fikk barnevern større inntekter blant annet fra tilsynssaker for andre kommuner. Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, er en viktig og krevende reform. Dette arbeidet vil kreve store ressurser av Molde kommune det kommende året. Reformen innebærer å gi barn og familier hjelp tidligere, slik at antall utgiftskrevende tiltak innenfor barnevernet kan reduseres. Det skal arbeides mer forebyggende i samarbeid med andre tjenester for å unngå større tiltak innenfor barnevern.

Flyktningtjenesten har hatt et krevende driftsår med stor arbeidsmengde. Som følge av krigen i Ukraina, ble det en stor økning i bosetting av flyktninger i 2022. For å lykkes har enheten økt bemanningen, ansatte har håndtert en stor arbeidsmengde, og det har vært en stor innsats fra frivilligheten. Sammen har dette ført til at bosettingsarbeidet har blitt gjennomført på en god måte. Flyktningtjenesten gjennomførte 322 bosettinger i 2022 og en stor andel av flyktningene ankom i siste kvartal. Siden integreringstilskudd ytes med en fast årlig sats, medførte dette til et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner.

NAV har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Mindreforbruket er oppnådd gjennom positiv effekt av iverksatte tiltak innen økonomisk sosialhjelp, samt at enheten har mottatt eksterne midler til å dekke lønnsutgifter i et prosjekt. Økt mottak av flyktninger har medført stigende sosialhjelpsutgifter. Enheten har et tett samarbeid med flyktningtjenesten og Molde voksenopplæring for å motvirke utviklingen. Disse tre enhetene samarbeider tett ved kvalifiseringen til arbeid, for å gjøre flyktningene best mulig rustet til å stå på egne ben.

Sykefravær

Sykefravær per enhet og fagområde

Sykefravær per enhet og fagområde

2022 2021 2020
Barnehage 12,6 % 12,5 % 11,5 %
Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage * 9,0 % 8,4 % 2,2 %
Barnas hus barnehage 12,5 % 16,1 % 20,6 %
Langmyra barnehager 9,9 % 7,0 % 14,7 %
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager 12,5 % 16,6 % 11,2 %
Gjerdet barnehage 5,0 % 6,8 % 8,1 %
Hatlelia barnehage 15,7 % 9,2 % 6,4 %
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager 17,4 % 16,2 % 17,4 %
Kvam og St. Sunniva barnehager 9,2 % 12,3 % 11,9 %
Lillekollen barnehage 9,2 % 9,7 % 5,6 %
Midsund barnehage 20,4 % 16,7 % 10,3 %
Hjelset barnehage 13,5 % 11,7 % 10,3 %
Skole 7,8 % 7,0 % 6,6 %
Fagavdeling skole 0,5 % 1,5 % 2,1 %
Bolsøya barneskole 7,7 % 9,5 % 7,4 %
Bekkevoll ungdomsskole 5,2 % 3,8 % 4,2 %
Bergmo ungdomsskole 10,3 % 8,5 % 5,7 %
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 12,2 % 9,3 % 7,4 %
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 5,4 % 4,1 % 6,3 %
Kvam skole 9,8 % 8,4 % 12,0 %
Kviltorp skole 9,9 % 9,8 % 9,2 %
Langmyra skole 6,6 % 5,3 % 5,2 %
Midsund skule 5,3 % 9,2 % 8,4 %
Nordbyen skole 7,3 % 9,1 % 5,4 %
Sellanrå skole 6,1 % 4,2 % 5,8 %
Skjevik barne- og ungdomsskole 6,1 % 4,5 % 5,4 %
Sekken oppvekstsenter 3,8 % 12,9 % 2,2 %
Kleive oppvekstsenter 8,6 % 8,9 % 4,1 %
Vågsetra barne- og ungdomsskole 10,0 % 5,6 % 8,1 %
PPT 2,1 % 1,2 % 2,3 %
Voksenopplæring 7,6 % 9,5 % 8,1 %
Tøndergård skole og ressurssenter 13,0 % 10,3 % 7,3 %
Kulturskolen 2,7 % 3,0 % 3,2 %
Kulturtjenesten 6,9 % 4,8 % 7,2 %
Moldebadet 6,7 % 11,8 % 7,0 %
Barnevern 10,4 % 13,4 % 12,4 %
Flyktningtjenesten 5,2 % 7,5 % 17,7 %
NAV Molde 10,3 % 6,6 % 10,1 %
9,0 % 8,5 % 8,1 %
* På grunn av få ansatte har vi valgt å legge fagavdeling oppvekst, kultur og velferd under fagavdeling barnehage.

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et stabilt sykefravær på 6,0 prosent.

I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær, har sektoren hatt fokus på nærværsarbeid.

Arbeidsgiver kan ikke skjerme de ansatte fra de utfordringer som tjenesten krever. Vi kan ikke se bort ifra at noe av sykefraværet skyldes dette. I nærværsarbeidet har arbeidsgiver lagt vekt på forhold på arbeidsplassen som fremmer god helse og bidrar til at de ansatte holder seg friske og på jobb. Fokusområder det har vært jobbet med for å skape robuste arbeidsfellesskap, er tilrettelegging av gode rutiner og god struktur, arbeidsfellesskap som har nødvendig kompetanse, er godt organisert og hvor det utøves en mestringsorientert lederstil. Tett samarbeid med tillitsvalgte har også vært viktig.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, samt psykososial arbeidsmiljøundersøkelse har blitt gjennomført og fulgt opp i hver enkelt enhet.

Hele sektoren har for 2022 et sykefravær på 9,0 prosent. Dette innebærer at fraværet har økt 0,5 prosentpoeng fra 2021. Langtidsfraværet utgjør 6,7 prosent. Korttidsfraværet utgjør 2,4 prosent.

Det er flere enheter som har hatt en nedgang i sitt sykefravær, men samlet for sektoren er det likevel en økning.

Årsverk

Årsverk 2022 Utførte årsverk 2021
Faste Variable Sykefravær Utførte
Barnehage 234,7 23,7 -29,6 228,8 223,5
Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage 15,5 0,0 -1,4 14,1 13,5
Barnas hus barnehage 22,8 3,1 -2,8 23,1 19,9
Langmyra barnehager 9,7 0,5 -1,0 9,2 10,2
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager 28,9 3,5 -3,6 28,8 29,4
Gjerdet barnehage 14,3 1,5 -0,7 15,1 14,5
Hatlelia barnehage 26,2 2,5 -4,1 24,6 24,3
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager 36,4 4,6 -6,3 34,7 31,4
Kvam og St.Sunniva barnehager 23,0 3,2 -2,1 24,1 25,2
Lillekollen barnehage 24,3 0,6 -2,2 22,7 23,3
Midsund barnehage 13,4 1,8 -2,7 12,5 12,3
Hjelset barnehage 20,2 2,4 -2,7 19,9 19,5
Skole 523,4 20,6 -40,8 503,2 516,0
Fagavdeling skole 7,0 0,1 -0,0 7,1 7,3
Bolsøya barneskole 9,2 0,3 -0,7 8,8 11,5
Bekkevoll ungdomsskole 52,1 0,2 -2,7 49,6 54,5
Bergmo ungdomsskole 43,4 1,0 -4,5 39,9 36,0
Eidsvåg barne- ungdomsskole 32,7 0,2 -4,0 28,9 32,4
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 14,7 0,3 -0,8 14,2 15,5
Kvam skole 28,5 1,8 -2,8 27,5 30,3
Kviltorp skole 60,5 6,8 -6,0 61,3 60,3
Langmyra skole 59,9 1,2 -3,9 57,2 58,0
Midsund skule 32,2 1,2 -1,7 31,7 31,0
Nordbyen skole 36,6 0,8 -2,7 34,7 33,8
Sellanrå skole 42,4 1,3 -2,6 41,1 43,7
Skjevik barne- og ungdomsskole 31,7 0,4 -1,9 30,2 32,5
Sekken oppvekstsenter 7,2 1,0 -0,3 7,9 6,3
Kleive oppvekstsenter 22,4 2,0 -1,9 22,5 21,9
Vågsetra barne- og ungdomsskole 42,9 2,0 -4,3 40,6 41,0
PPT 20,9 0,0 -0,4 20,5 20,7
Voksenopplæring 36,4 1,1 -2,8 34,7 35,6
Tøndergård skole og ressurssenter 90,1 5,0 -11,7 83,4 77,6
Kulturskolen 33,2 0,8 -0,9 33,1 34,4
Kulturtjenesten 29,0 1,6 -2,0 28,6 30,5
Moldebadet 12,3 6,3 -0,8 17,8 16,2
Barnevern 44,9 2,6 -4,7 42,8 44,0
Flyktningtjenesten 31,1 3,6 -1,6 33,1 22,1
NAV Molde 30,4 0,1 -3,1 27,4 28,1
1 086,4 65,4 -98,4 1 053,4 1 048,7
* På grunn av få ansatte har vi valgt å legge fagavdeling oppvekst, kultur og velferd under fagavdeling barnehage.

Sektoren utførte 1 053,4 årsverk i 2022. Dette er en økning på 4,7 årsverk siden 2021.

Sammenlignet med 2021 så har sektoren hatt en økning i både faste årsverk og variable årsverk. Sykefraværsprosenten for sektoren økte også litt. Det trakk ned antall utførte årsverk. Sektoren sett under ett har ikke så stor endring i antall årsverk fra året før, men det er variasjon innad blant enhetene i sektoren.

Barnehageområdet

Barnehageområdet utførte 228,8 årsverk i 2022.

Utførte årsverk i 2022 har økt med 5,3 fra 2021. Denne endringen består av økning på 8,1 i faste årsverk, mens variable årsverk er redusert med 1,4 og endring i sykefraværet tilsvarer 1,4 færre utførte årsverk.

Fagavdelingene oppvekst, kultur og velferd og barnehage har samlet en økning på 0,6 utførte årsverk. Ved fagavdeling oppvekst, kultur og velferd skyldes endringen at den kommunale stillingen tilknyttet Støttesenteret for kriminalutsatte, gikk over til statlig ansettelse ved politiet. Fagavdeling barnehage har hatt en økning i antall årsverk, da avdelingen hadde vakante stillinger i 2021 som ble besatt i 2022.

Økning i utførte årsverk forklares ut fra økt barnetall, som følge av innfasingen av full reell barnehagedekning. Barnetallet økte med 24 barn i 2022. Barnehageloven stiller krav til grunnbemanning i barnehagene, og med hjemmel i samme lov er det fastsatt norm for pedagogisk bemanning ut fra barnetallet. Ut over økte ressurser til bemanningsnorm, er det en økning i bemanning for å ivareta spesialpedagogisk tilbud.

Skoleområdet

Skoleområdet utførte 503,2 årsverk i 2022. Dette er en nedgang på 12,8 årsverk siden 2021. Faste årsverk er redusert med 11,9 årsverk siden desember 2021, mens variable årsverk har økt med 2,7. Sykefraværet på skoleområdet har økt siden 2021 og medfører at 3,6 flere årsverk har vært bort fra jobb i 2022.

Flere av skolene har redusert faste årsverk for å møte kravet om en bærekraftig økonomi. Så langt melder skolene om at nedbemanning er foretatt ved naturlig avgang, som uføre- eller alderspensjon eller overgang til ny jobb. Mange skoler har hatt en restriktiv praksis ved innleie av vikarer ved sykefravær. Dette for å redusere merforbruk, men også på grunn av at det er liten tilgang på vikarer. Denne praksisen kan forklare at variable årsverk har økt mindre enn sykefraværet skulle tilsi.

Det er også skoler som har økt antall årsverk. Dette med bakgrunn i at elevtallet har økt ved enkeltskoler. Det har også vært en økning i elever med særskilte behov, herunder flyktninger, samt utfordringer i skolemiljøet som har utløst behov for ekstra bemanning.

Øvrige enheter

PPT har en nedgang på 0,2 utførte årsverk i 2022. Ut over tjenester i Molde kommune, selger PPT tjenester til Aukra kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nedgangen i årsverk relaterer seg til reduksjon i omfanget av solgte tjenester, samt en liten økning i sykefravær som gir lavere utførte årsverk.

Molde voksenopplæring har de siste årene hatt en nedgang i elevtallet og justert ned bemanningen. Stor bosetting av flyktninger i 2022 snur denne situasjonen og vil trolig fortsette også inn i 2023.

Med god organisering og ressursutnyttelse har enheten ved utgangen av 2022 likevel en liten reduksjon i utførte årsverk, på 0,9 årsverk, sammenlignet med 2021. Endringen er sammensatt av en økning i variable årsverk på 0,7, nedgang i faste på 2,5 årsverk og en nedgang i sykefravær tilsvarende 0,9 årsverk.

Tøndergård skole og ressurssenter har en økning på 5,8 utførte årsverk i 2022. Dette er sammensatt av økning i 7,5 faste årsverk og 1,5 variable årsverk, og fravær på 3,2 årsverk som følge av sykdom. Flere utførte årsverk er relatert til endring i elevenes behov for bistand.

Kulturskolen har en nedgang på 1,3 utførte årsverk i 2022. Fleksibilitet og kompetanse hos ansatte i kulturskolen gjør at enheten kan møte endringene i etterspørsel etter tjenestene uten mye bruk av midlertidige stillinger. Samarbeidsavtalene med frivillig musikkliv, Gjemnes kommune og Molde videregående skole (musikklinja) gjør at stillingene kan bygges godt med tanke på variasjon og størrelse.

Kulturtjenesten hadde en nedgang på 1,9 utførte årsverk i 2022. Faste årsverk er redusert med 0,5 årsverk på grunn av naturlig avgang, samtidig har enheten ikke lyktes med å få på plass en vakant 30 prosent stilling. Enheten har hatt høyere sykefravær i 2022 enn året før. Det er brukt noen flere timer på ekstrahjelp i 2022 på grunn av vakanser og sykefravær, men også knyttet til etablering av ordning med hallvakter på kveldstid i Idrettens hus.

Moldebadet utførte 1,6 årsverk mer enn i 2021. Både faste og variable årsverk har økt, samtidig som antall årsverk som er borte fra jobb på grunn av sykdom har gått ned.

Barneverntjenesten hadde en nedgang på 1,2 utførte årsverk i 2022. Tjenesten har hatt vakante stillinger i 2022 på grunn av utfordringer med rekruttering. Samtidig har sykefraværet gått ned og dermed også variable årsverk. Enheten har hatt behov for å leie inn konsulent for å sikre forsvarlig drift.

Som følge av den høye bosettingen i 2022 har flyktningtjenesten bemannet opp og har en økning på 11 utførte årsverk. Endringen er fordelt mellom økning av 8,4 faste årsverk, 2,5 variable årsverk og 0,1 årsverk i redusert sykefravær.

NAV har en liten økning i faste årsverk, men nedgang i variable årsverk og et høyere sykefravær som gir lavere utført årsverk. Samlet har enheten en nedgang i utførte årsverk på 0,7 årsverk.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Ferdigstilt
Tøndergård skole og ressurssenter
Elbil Tøndergård 72021 332 340 8 ja
Kulturtjenesten
Kjøretøy kulturtjenesten 72022 700 700 0 ja
Parkeringsplass Julneset 72019 30 1 700 1 670
Tennisanlegg 72003 98 0 -98 ja
Turveg Julneset 72020 0 530 530
Moldebadet
Oppgraderinger Moldebadet 72015 474 500 26
Sosialtjenesten NAV
Inventar og ustyr nye lokaler 72016 1 293 1 300 7 ja
Totalsum 2 927 5 070 2 143

Parkeringsplass Julneset

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner. Dette er en forskyvning fra 2022 til 2023.

Tennisanlegg

Prosjektet hadde ikke bevilget midler i 2022, og totalrammen er overskredet med 0,1 mill. kroner. Ekstraarbeid i forbindelse med HC-parkering bidro til merutgiftene.

Turveg Julneset

Prosjektet hadde ingen utgifter i 2022, dette er en forskyvning til 2023.