Noter

Note 1 Endring i arbeidskapital

Note 2 Kapitalkonto

Note 3 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp

Note 4 Varige driftsmidler

Note 5 Aksjer og andeler

Note 6 Utlån

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Note 8 Rentesikring

Note 9 Langsiktig gjeld

Note 10 Avdrag på lån

Note 11 Pensjon

Note 12 Kommunens garantiansvar

Note 13 Fond

Note 14 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Note 15 Salg av aksjer

Note 16 Ytelser til ledende personer

Note 17 Godtgjørelse til revisor

Note 18 Avfallsvirksomheten

Note 19 Usikre forpliktelser

Note 20 Vesentlige forhold i regnskapet

Note 21 Leverandørgjeld