Kommunedirektørens kommentar

18,3
Korrigert netto driftsresultat i mill. kroner
0,76 %
Korrigert netto driftsresultat
9,7 %
Sykefravær
2 461,4
Utførte årsverk

Molde kommune - vidsynt, inkluderende og samskapende

Dette er verdiene våre som vi skal leve etter og være kjent for i møte med innbyggere og næringsliv.

Koronapandemien traff landet og kommune-Norge med full styrke fra midten av mars 2020, og satt dagsorden for mye av arbeidet i Molde kommune også første del av 2022.

Krigen i Ukraina overskygget det meste, og Molde kommune var tidlig ute med å skaffe boliger for å forberede økt bosetting av flyktninger. Molde kommune bosatte 328 flykninger i 2022. Vi har tatt i bruk hele kommunen til bosetting, og igjen har vi nytt godt av et svært godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Jeg må rette en spesiell takk til disse, til alle intern i organisasjonen som har arbeidet for at våre nye innbyggere skal trives, og til næringslivet som har tatt imot nye arbeidstakere til introduksjon og språkopplæring.

Innbyggerlabben ble etablert og den har i mine øyne levd opp til akkurat det jeg ønsket meg. Et møtested mellom Molde kommune, innbyggerne, næringsliv, akademia og lag og foreninger. Et sted hvor vi løser små og store samfunnsfloker. Et sted med lave skuldre og gode ideer. Et sted hvor alle følger seg hjemme. Jeg er spesielt glad for å se at ungdommene våre bruker stedet, og at pensjonistene stikker innom og slår av en prat. Når vi første halvår kan telle opp arrangementer 4 av 5 ukedager, og nærmere 1000 deltakere så har dette blitt en viktig møteplass.


Bærekraftig tjenesteproduksjon

Molde kommune har vedtatt å arbeide etter FNs bærekraftsmål, og er en viktig part i fylkets bærekraftsatsing. I 2022 har vi satt enda større fokus på aktiviteter for å nå målene. Flere av aktivitetene ligger i det vedtatte klimabudsjettet.

Det er gledelig at vi innen utgangen av året fikk på plass den digitale delen av Smart hjelpemiddelforvaltning. Kristiansund kommune har utviklet verktøyet, og vi er nå godt i gang med å bruke det. Jeg ser også tilbake på et år hvor vi har fått skikkelig sving på utrulling av helse- og mestringsteknologi. Dette er et viktig steg for å kunne gi bedre tjenester til flere av våre innbyggere, og for at flere skal kunne bo lengre i eget hjem. Vi er også i godt i gang med å tilby digitale hjelpemidler til barn og ungdom.

Godt samarbeid internt mellom Molde eiendom KF og basisorganisasjonen gjorde at vi stakk av med stor del av potten (47 mill. kroner) til ENOVA for å redusere strømforbruket i våre utleieboliger. Dette gagner både Molde kommune og ikke minst leietakerne av kommunale boliger.

Vi har lagt vekt på ombruk, og reduksjon av matsvinn. Det er gledelig å se resultater! Vi har redusert matsvinnet i institusjonene våre betraktelig, og vi ombruker mer kontormøbler og Tripp Trapp-stoler. Dette er bærekraft i praksis.

Planarbeidet knyttet til Lundavang er godt i gang. Vi arbeider sammen med Helseforetaket for en ny bærekraftig bydel, og vi har tatt i bruk nye metoder for medvirkning.

Molde kommune leverer gode tjenester både i kvalitet og omfang til innbyggerne. Kommunedirektøren minner om at vi har en utfordrende økonomi og vi går inn i en tid hvor den demografiske utviklingen vil utfordre oss i enda større grad enn i dag. Antall 80-åringer som trenger tjenester fra oss øker betraktelig, og antall i arbeidsfør alder synker samtidig.


Bærekraftig økonomi

Drift

Det er gledelig å kunne legge fram et korrigert netto driftsresultat på 18,3 mill. kroner for Molde kommune (basisorganisasjonen) og 9,6 mill. kroner for Molde kommune inkludert foretakene. Dette gir en resultatgrad på 0,76 prosent for basisorganisasjonen og 0,27 prosent for Molde kommune inkludert foretakene. Resultatet påvirkes i stor grad av ekstra skatteinntekter fra skatteoppgjøret for 2021, som vi fikk utbetalt i desember 2022.

De tjenesteproduserende enhetene samlet hadde et merforbruk på 44,5 mill. kroner. Vi har gjennom 2022 arbeidet med tiltak for å redusere overforbruket. Mange tiltak er iverksatt, og flere må til de kommende årene. Vi må redusere omfang eller kvaliteten på tjenestene for å få en bærekraftig økonomi. Dette er krevende, og det er et arbeid som vil vare over flere år.

Investeringer

Det har også gjennom dette året vært stor aktivitet innenfor investeringsområdet. Dette gjelder både investeringer i egen regi, og av kommunens foretak:

  • Sjøfronten
  • Årølia skole
  • Lillekollen barnehage
  • Råkhaugen omsorgssenter
  • Lubbenes kunstgressbane
  • utvikling av tomtefelt
  • lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud


Ansatte og organisasjonen

Molde kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver. Vi fortsetter arbeidet med systematisk utvikling av organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Hovedfokus i 2022 har vært bærekraftige tjenester, digital transformasjon og kvalitet og internkontroll.

Sykefraværet varierer til dels stort mellom områder og enheter og totalt ble det på 9,7 prosent Det er over kommunens målsetting på 6,0 prosent Noe av sykefraværet kan tilskrives korona. Det arbeides systematisk med nærværsarbeid i de enkelte enhetene, og dette vil ha enda større fokus i 2023.

Kommunen merker at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper. Det har vært ekstra krevende å få fylt opp fastlegehjemlene, det er derfor gledelig at vi har fått på plass flere nye fastleger, og vi ser at sykepleiere og helsefagarbeidere søker seg tilbake til oss. Det viktigste fremover er å beholde og videreutvikle medarbeiderne våre i tillegg til å rekruttere.


Oppsummering

For meg som kommunedirektør vil jeg avslutte 2022 med å takke for at jeg får lov å lede en utrolig spennende organisasjon med dyktige medarbeidere som vil det beste for innbyggerne i Molde. Takker for samarbeidet til tillitsvalgte og vernetjenesten. Og sist, men ikke minst, takk til kommunestyrets medlemmer, og til politisk ledelse med ordføreren i spissen. Jeg gleder meg til fortsettelsen!