Sykefravær

Molde kommune har som mål å være en god arbeidsgiver for sine medarbeidere. I 2022 ble det utført totalt 2 461,4 årsverk. Sykefraværet varierer stort mellom områder og enheter, og totalt ble det på 9,7 prosent. I 2021 hadde Molde kommune et totalfravær på 9,1 prosent, altså en økning på 0,59 prosentpoeng, eller 6,4 prosent.

Ser man på landsbasis var sykefraværet i 2022 fortsatt preget av mye korona og influensa, særlig på starten av året. Sammenligner vi sykefraværet gjennom året med tidligere år, må vi tilbake til svineinfluensaen for å finne et like høyt nivå.

Dette ser vi også i Molde kommune. Det har også i 2022 vært arbeidet systematisk med å utvikle organisasjonen for å kunne møte endringer i oppgaver og rammebetingelser. Molde kommunes viktigste ressursinnsats er kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere, som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester. Kommunen ser at det er krevende å rekruttere innen flere yrkesgrupper, og spesielt innenfor helse- og omsorgsfagene, men også andre faggrupper. Arbeidet med å kunne redusere tallet på deltidsstillinger med flere heltidsstillinger, er et av de tiltakene som kan bidra positivt. Likeledes å kunne tilrettelegge for videreutdanning av fagarbeidere innen helse og omsorg. Mangfoldet er stort og det kreves god ledelse der rekruttering og kompetansebygging blir vektlagt.

Oversikt over sykefravær – 2021–2022

I grafene under er det mulig å filtrere ved å trykke på utvalgene som sektor, årstall og årsverk, eller direkte inn i søylene eller boksene for mer detaljer. På den grå stripen under helt til høyre kan grafene åpnes i eget vindu.

Høsten 2022 ble det tatt i bruk et nytt verktøy for å hente ut data fra personal og økonomisystemet. Tellemåten for både sykefravær og årsverk er derfor endret og gir noen avvik i forhold til årsrapporten for 2021.